Archyvas2019 m. gruodžio 27 dieną LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko istorinės

atminties sklaidai skirtas renginys „Gyvosios atminties pamokos tautinei ir patriotinei

savimonei stiprinti“, parengtas pagal  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos

inicijuotą projektą. Renginyje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos,

Lietuvos politinių kalinių bendrijos atstovai, NOKT organizacijų nariai, partizaninių

kovų dalyviai, šaulių, ateitininkų, skautų organizacijų atstovai, Vilniaus Antakalnio

gimnazijos moksleiviai. Meninės programos metu koncertavo solistė  Judita Leitaitė,

LNOBT vadovas Jonas Sakalauskas, Tremtinių choras, ansamblis „Vilnelė“, kiti

kolektyvai.

Šventinio vakaro metu Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos

pirmininkė p. Angelė Jakavonytė už nuopelnus Lietuvos istorinės atminties

išsaugojimo veikloje, Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo vardu  apdovanota

Generolo Tado Kosciuškos vardo garbės medaliu. Šio apdovanojimo steigėjai ir

projekto iniciatoriai – Kauno apskrities bajorų draugija, LBKS Panevėžio apskrities

skyrius, Šiaulių krašto bajorų sąjunga, kitos istorijos ir kultūros paveldo sklaidą

puoselėjančios organizacijos. 

Sambūrio dalyviai vieningai sutarė – istorinės atminties išsaugojimo ir perdavimo

jaunajai kartai veikla yra šių dienų ypatingos svarbos ir prasmės užduotis. Džiugu, kad

jaunieji istorijos metraštininkai tiki tuo...

 

KABD Taryba

   

Nuotraukų autorius p. Egidijus Matulevičius

   

2019 m. lapkričio 28 dieną Šv. Jurgio Kankinio konvento konferencijų salėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas, paskutinysis šiais metais. Dalyvavo 30 Draugijos narių. Kviestinis susirinkimo svečias – LDK Valdovų rūmų mokslinių tyrimo centro vyresnysis muziejininkas, doktorantas Eimantas Gudas pristatė  Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Elenos Maskvietės, LDK didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio žmonos gyvenimo fragmentus, jos įtaką LDK bajorams.

Buvo nagrinėjamos tuometės Maskvos pastangos per ją ir jos dvarą paveikti Lietuvos gyvenimą, pasakojama, kaip Lietuvos didžioji kunigaikštienė aktyviai priešinosi tėvo caro Ivano III užmačioms. Atvykusi į Vilnių su dideliu Maskvos dvariškių būriu, vėliau, nepaklususi tėvo valiai, daugelį jų išsiuntusi atgal; kunigaikštienė Elena buvo lojali Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, rūpinosi stačiatikiais, padėjo iškilti garsioms Sapiegų, Chodkevičių, kitoms bajoriškoms giminėms ir pan. Patraukliai, įtaigiai pateikta paskaitos tema, puikus vizualinis temos pristatymas skaidrėse sukvietė Draugijos narius ir vakaro svečius diskutuoti vakaronės metu.

Bendru sutarimu lektorius p. E. Gudas maloniai teigė atvyksiantis į Draugijos susirinkimus ir ateinančiais metais. Tad, iki kitų susitikimų, o gerb. bajorų lauksime 2020 m. sausio 11 d. Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo pokylyje Kaune.

KABD Taryba

   

Nuotraukos p. Audriaus Sabo

  

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas – Memorialo Lietuvos partizanams Kryžkalnyje rėmėjas
 

Šių dienų istorinės atminties išsaugojimo ir ateities kartoms perdavimo, neužmaršties erdvėje ypatingą prasmę ir vertę simbolizuoja paminklo-memorialo visiems Lietuvos partizanams Kryžkalnyje iniciatyva. Atminimo įamžinimo idėjos iniciatoriai – asociacijos Lietuvos laisvės kovos sąjūdis nariai pastebi, kad Lietuvoje iki šiol nėra paminklo, kuriame būtų įrašytos visų, už Tėvynės laisvę kovojusių karžygių vardai. Tad, projektą finansuojant Lietuvos Respublikos vyriausybei, visuomeninės organizacijos taip pat kviečiamos dalyvauti prasmingame istorinės atminties išsaugojimo darbe.

2019 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo ir Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Memorialo statybai Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nariai skyrė finansinę paramą. Į Lietuvos karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją neatsiejamai įrašytos narsių bajorų, karvedžių kovos už Valstybės laisvę. Šimtmečių narsos, pasiaukojimo, nenuolankumo aidas pasiekia ir dabarties Lietuvą, o apie tai prabils ir Kryžkalnyje iškilsiantis kalavijo formos obeliskas, matomas iš toliausių tolių… Koplyčią juosiančios atminimo plokštės, su iškaltais Kęstučio apygardos partizanų vardais, pavardėmis bei slapyvardžiais, 9 partizanų apygardų ženklais, partizanų kovų istorijos ekspozicijos paviljonas kalno papėdėje, atminimo siena su 20 tūkstančių žuvusių partizanų vardų Vyčio kryžiaus formos stelose prabils apie nepralaimėtą Lietuvos laisvės bylą.

Memorialo rėmėjams skirtos padėkos tekstas talpinamas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo svetainėje lbkslietuva.eu, rėmėjų sąrašą rasite pagal žemiau esančią nuorodą. Kviečiame apsilankyti. 

http://partizanumemorialas.lt/draugai-ir-remejai/

  

 Respublikinis projektas ,,Giminės Medis 2019"

Daugelį metų Kauno apskrities bajorų draugijos nariai bendradarbiauja tęstiniame projekte "Giminės medis". Didelė padėka tenka KABD įvaizdžio grupės narėms - p. Snieguolei Jurskytei, p. Liudvikai Krisiukėnienei, p. Ievai Kaušinienei, p. Elenai Oranskienei, p. Liudvikai Markauskienei, p. Jovitai Antanaitienei. Šių metų renginio tematika skirta Vietovardžių metams, tad konkurso dalyviai - 130 moksleivių iš visų Lietuvos regionų savo darbuose pateikė puikių šios temos kūrybos atspindžių, savaip interpretuodami, kūrybiškai žvelgdami į konkurso užduotis. Dalyviai pateikė darbus konkursinėms kategorijoms: "Giminės medis", "Šeimos relikvija ir fotografija", "Giminės herbas", "Mano šeimos istorija". Laureatų apdovanojimo šventėje, kuri įvyko 2019 m. lapkričio 26 d. Kauno Arkivyskupijos konferencijų salėje galėjome susipažinti su tikru autentiškos dokumentikos lobynu - su didele širdies šiluma vaikų sukurtais pasakojimais, relikvijų aprašymais, skaudžiomis ir viltingomis šeimų likimų istorijomis. Kauno apskrities bajorų draugijos vardu buvo apdovanoti 8  įvairaus amžiaus grupėse geriausius darbus paruošę moksleiviai, jiems įteiktos vertingos knygos, padėkos. 

KABD Taryba

 

    

Svečiuose - aktoriai Olita Dautartaitė, Petras Venslovas

Sukasi Laiko ratas, kasdienybės prozą nustelbia praeities atminimai - vis dažniau gręžiamės į praeitį Visų Šventųjų iškilmių, Vėlinių laiku. Geru žodžiu palydime lydėjusius mus Gyvenimo taku, minime ir tuos, apie kurių likimus perskaitėme senuosiuose raštų tekstuose, atmename bičiulius, bendražygius, Lietuvos bajorus. Žvarbų spalio 31 dienos vakarą Kauno bajorai susibūrė atminties valandai. Įstabią nuotaiką sukūrė kviestiniai vakaro svečiai - aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo literatūrinė meninė kompozicija "Vaižgantas kaip Viešpaties diena", skirta 150-osioms kanauninko Juozo Tumo Vaižganto gimimo metinėms, nepaliko abejingų. Nuoširdumu, dvasios šviesa, kadaise būtos tikrovės vaizdais alsavo nuostabių aktorių dueto skaitomi Vaižganto dienoraščių tekstai, raštų paveikslai... "Aš nieko nesu sukūręs, tik aprašęs; jei įstatyčiau vardus, tai mano raštai ir būtų - atminimai, nei kas kita...", yra sakęs pats Vaižgantas. Kunigas, kanauninkas, literatūros kritikas, rašytojas, dosnus parapijiečių šelpėjas, šviesi  prieškario Kauno asmenybė, be kurio neįvykdavo svarbesni inteligentijos susibūrimai, spektaklių premjeros - vėl, lyg naujai, susipažinome su ,,deimančiukų" atkakliu ieškotoju.

Besibaigiančio spalio vakaras buvo kupinas taurių prisiminimų, Amžinybėn iškeliavusių Draugijos bajorų prasmingų dienų atminties aidas... 

 

      

 

Fragmentai iš dviejų aktorių  - Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo

spektaklio "Vaižgantas kaip Viešpaties diena".

Nuotraukos p. Audriaus Sabo

 

 Kauno apskrities bajorų draugijos taryba 

2019 10 11 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko pakartotinis Kauno apskrities bajorų draugijos Seimelis. Dalyvavo 30 Draugijos narių. Seimelio metu svarstyti šie darbotvarkės klausimai:

1. Buvusio Vado p. Algirdo Prekerio veiklos ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

2. Kanclerės p. Jovitos Antanaitinės finansinė ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

3. Revizijų komisijos pirmininkės p. Violetos Kamandulienės ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - ataskaitą patvirtinti.

4. Legitimacijų komisijos darbo reglamento tvirtinimas. Pirmininko p. Artūro Ruko Daujočio  veiklos ataskaita už 2018 m. ir tvirtinimas. Nutarta - Legitimacijų komisijos darbo reglamentą ir ataskaitą patvirtinti.

5. Garbės teismo pirmininkas kunigas Saulius Paulius Bytautas apžvelgė 2018 metus, vykusius renginius, vyraujančią bendrystės dvasią Draugijos narių tarpe.

6. Diskusijų metu svarstytas klausimas dėl nario atšaukimo iš KABD Tarybos narių. Nutarta - pritarti ir atšaukti Tarybos narį pagal KABD įstatų punktą 6.2.

 

KABD Vadė Kristina Giedraitienė.

  

 
2019 09 26 (ketvirtadienį) LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas. Dalyvavo 49 bajorai. 

 Susirinkimo metu įteiktas Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo bajorystės pripažinimo aktas p. Audai Margaritai Peimienei (h. Nieczuja).

Sveikinome garbingas sukaktis 2019 m. (gegužės - rugsėjo mėn.) minėjusius Draugijos narius:

p. Ireną Ibianskaitę Šulcienę (h. Rožė),

p. Astą Sutkienę (h. Labendz),

p. Ireną Maksimovaitę Čiulkinienę (h.Lubicz),

p. Aldoną Dargvainytę (h. Znin),

p. Neringą Bajalytę Daugėlaitę (h. Zadora),

p. Audrių Bajalį Daugėlą (h. Zadora),

p. Vestą Emmą Šimanauskaitę (h. Naktikovas (Slepowron)),

p. Valdą Čeponį (h. Lubicz),

p. Arvydą Drąsutavičių (h. Naktikovas (Slepowron)),

p. Romualdą Jakubonį (h. Drya),

p. Vandą Karoliną Sipavičiūtę Morkūnienę (h. Swienczyc),

p. Praną Laurutį (h. Gervė),

p. Teresę Gražiną Pabrinkytę (h. Ostoja),

p. Jolantą Gelžinytę Pozingienę (h. Mikulinski),

p. Sofiją Pribušauskaitę Ulozevičienę (h. Gzymala),

p. Adolfiną Spulginienę (h. Trąby),

p. Elijų Spulginą (h. Trąby),

p. Rolandą Zvicevičių (h. Jastrzebec).

Linkime Jubilijatams kuo geriausios sėkmės ir kūrybinio polėkio darbuose!

Susirinkimo metu aptarta situacija Bajorijos palikuonis vienijančiose organizacijose, pasidžiaugta sėkmingai dirbančia, palankaus visuomenės vertinimo sulaukusia  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo veikla. Prisiminti vasaros metu įvykę prasmingi renginiai, narių dalyvavimas istorinės atminties išsaugojimo darbuose. 

Vakaro metu didelio bajorų susidomėjimo sulaukė p. Inos Virginijos Bedarfienės knygos ,,Gyvenimo akimirkos" pristatymas. Autorė vaizdžiai piešė šeimos, giminės, o tuo pačiu ir Valstybės istorijos metraštį. Autentiški prisiminimai, gausiai publikuojami reti dokumentai, nuotraukos - tai gija, vedanti mus Lietuvos istorijos vingiais, pasakojanti apie pasiaukojimo, geradarystės, vilties dienas. Susirinkimo metu bajorai mielai įsigijo knygų su gerb. autorės autografu.

Kviečiame gerbiamus bajorus aktyviai dalyvauti artėjančiuose renginiuose!

 

KABD Vadė Kristina Giedraitienė 

  Iškilmės Kaune, pagerbiant kanauninko Juozo Tumo Vaižganto (1869-1933) atminimą

 Vaižgantas
 
 Paminklas Juozui Tumui Vaižgantui Kaune, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios šventoriuje. Skulptorius Gediminas Piekuras. 
Raimundo Kaminsko nuotrauka
 

2019 m. rugsėjo 20 dieną, minint kunigo, rašytojo, literatūros istoriko ir kritiko, visuomenės veikėjo Juozo Tumo Vaižganto 150-ąsias gimimo metines, Kaune iškilmingai atidengtas paminklas greta Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios. Ši vieta besidomintiems Kauno istorija gerai žinoma - 1920-1933 metais jos rektoriumi ir buvo garbusis kunigas, "deimančiukų" kiekviename sutiktame asmenyje ieškojęs, gerumą, atjautą, paguodos žodį dosniai dalijęs. 

Iškilmės prasidėjo Šv. mišiomis, kurias aukojo rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius, prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios gvardijonas dr. Saulius Paulius Bytautas. Gausus būrys kauniečių, renginio svečių, Kauno apskrities bajorų draugijos narių plojimais palydėjo skulptoriaus Gedimino Piekuro kūrinio atidengimą - Vaižgantas vėl mus aplankė, kaip anuomet, su šuneliu Kauku prisėdo ant suolelio... Aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo skaitomos ištraukos iš literatūrinio spektaklio "Vaižgantas kaip Viešpaties diena" gyvai kūrė paveikslus iš kanauninko Juozo Tumo Vaižganto vaikystės, jaunystės dienų, tarpukario Kauno kasdienybės. 

Iškilmių pabaigoje skambiai aidėjo visų susirinkusiųjų dainuota mėgiama Garbingojo kunigo lietuvių liaudies daina... 

Oi ant kalno, ant aukštojo, stovi balta karūnėlė; oi oi oi, stovi balta karūnėlė.

Po ta balta karūnėle guli pilkas akmenėlis; oi oi oi, guli pilkas akmenėlis...

  

2019 m. rugsėjo 10 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis. Dalyvavo 10 Tarybos narių.

Svarstyti klausimai:

 • KABD narių prašymai dėl jų narystės panaikinimo ir jų svarstymas. Sprendimas dėl draugijos nario pašalinimo iš KABD. Tarybos nariai informuoti apie gautus 5 KABD narių prašymus išbraukti juos iš Draugijos narių sąrašų. Šie nariai nėra sumokėję nario mokesčių už 2018m., 2019 m. Apie tai jie buvo informuoti. 
 • Dėl nario mokesčio nemokėjimo už 2017 m., 2018 m., 2019 m.,tuo pažeidžiant Draugijos nario pareigas, vadovaujantis KABD įstatų numatyta tvarka, iš Draugijos ir Tarybos narių siūlyta pašalinti KABD narį. (Asmenų pavardės įtrauktos į protokolą).

    Nutarta - pašalinti prašymus pateikusius asmenis iš KABD narių, vieną KABD narį pašalinti iš       KABD narių ir Tarybos narių (pagal KABD Įstatuose numatytą reglamentą).

     Balsuota: UŽ - 10 tarybos narių. 
 • Pasiruošimas eiliniam KABD Seimeliui 2019.09.26 d. ir jo darbotvarkės svarstymas. Siūlomi darbotvarkės punktai: 1. KABD Vado veiklos ataskaita ir tvirtinimas. 2. Kanclerės ataskaita ir tvirtinimas. 3. Revizijų komisijos pirmininkės ataskaita ir tvirtinimas. 4. Legitimacijų komisijos darbo reglamento tvirtinimas. Pirmininko veiklos ataskaita. 5. Garbės teismo pirmininko žodis. 6. Diskusijos. Nutarta - Pritarti Seimelio darbotvarkei. Balsuota: UŽ - 10  Tarybos narių. 
 • KABD logotipo kūrimas. Aptarus esamą padėtį, nutarta naudoti ženklą, kuris yra vaizduojamas Draugijos vėliavoje. Balsuota: UŽ - 10 Tarybos narių.
 • Svarstytas KABD narių dalyvavimas ir Draugijos parama kasmetiniam Kauno tautinės kultūros centro vykdomam renginiui "Giminės medis". Nutarta - dalyvauti renginyje "Giminės medis". Balsuota: UŽ - 10 Tarybos narių.
 • Aptarti artėjantys šventiniai renginiai - Naujųjų Metų šventė, svarstytos Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo Aktų naujiems nariams įteikimo datos 2020 metais, minint reikšmingas valstybines sukaktis.

KABD Vadė Kristina Giedraitienė

 


Kauno bajorų viešnagė svetingoje Žemaitijoje


- Sveiki atvykę į ežerų, eglynų ir debesų kraštą, - šiuo sveikinimu Kauno bajorus pasitiko Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centro darbuotojai. Saulėtą, jau rudeniui betiesiančią ranką paskutinę vasaros dieną, maloniai pakviesti atstovai iš visos Lietuvos bajorus vienijančių organizacijų, atvyko pasveikinti LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos narių 25-erių metų sukaktuvių proga.


Šventė vyko Plungės rajone, Platelių miestelyje, prie gražaus, legendomis apipinto Platelių ežero. Iš apžvalgos aikštelės, lyg iš paukščio skrydžio grožėjomės atsiveriančiomis ežero salomis, pusiasaliu Šventorkalniu, Plokštinės miškais pasipuošusiomis erdvėmis.
Stabtelėjome 2016 m. įkurtame Litvakų atminimo sode - "sunokę" plieno obuoliai priminė istorijos virsmą...
 
Puikiai organizuotos pažintinės programos metu Žemaitijos nacionalinio parko centre Plateliuose aplankyta ekspozicija "Žemaitijos žemės slėpiniai". XIX amžiuje statytame liaudiškos architektūros su neogotikiniais elementais Platelių dvaro svirne klausėmės išsamaus, įtaigaus pasakojimo apie Platelių dvarą, Pilies salos istoriją, jau legendomis virtusias praeities dienas. Pirmosios žinios apie Platelių dvarą mus pasiekia dar iš XV a. vidurio. Priklausęs Lietuvos valdovams, po 1795 m. padalijimo atiteko caro rūmų kamerdineriui Augustui Šuazeliui Gufjė - jo sūnaus Oktavijaus antroji žmona buvusi garsios ir įtakingos LDK giminės atstovė Sofija Tyzenhauzaitė. Jų valdymo metu Platelių dvaras klestėjo, buvo svarbus kultūros, politikos, ūkio centras. Sakoma, kad 1940 m. rūmus nacionalizavus, iš jo išgabenta daugybė meno vertybių, gausi biblioteka, skulptūros, baldai, visas archyvas. Kolekcija pateko į Žemaitijos "Alkos" muziejų. Iki mūsų dienų pagrindiniai dvaro rūmai neišliko, restauruojami keli ūkiniai pastatai, tebešlama senasis parkas.
 
Restauruotose Platelių dvaro arklidėse įkurtas pirmasis Užgavėnių muziejus Lietuvoje, kuriame pristatoma garsi Žemaitijoje tradicinė Užgavėnių šventė.
Ypač svetingai, nuoširdžiai, su dainomis, muzika, žaidimais, ypatingais žemaitiškais patiekalais dengtu stalu buvome pasitikti kaimo turizmo sodyboje „Iešnalė“ Babrungėnų kaime. Babos ir babūnės paraginti ir pamokyti, tradicinį kastinį ne tik ragavome, bet ir patys sukome - buvo labai labai gardu.
Saulei pasisukus vakarop, atsisveikinome su svetingu Žemaičių kraštu - tvirtų, nuoširdžių, vieningų bajorų žeme.
Tauri bendrystės dvasia teišlieka...
 
(Renginio nuotraukas maloniai kviečiame peržvelgti svetainėje lbkslietuva.eu)
 
 

Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas – istorinės sukakties Palėvenės bendruomenėje šventės rėmėjas. Palėvenės Šv. Domininko parapijos 170 metų jubiliejus. 1863-iųjų metų sukilimo minėjimas.

 

           Yra Lietuvoje vietovių, kurių vardas skamba kaip didžios praeities, negandų laiko ir šiandienos istorinės atminties grįžimo dermė. Palėvenės dvaras, skaičiuojantis ketvirtą šimtmetį, žavus ne tik įstabia architektūra, išsaugota praeities dvasia, puoselėjamu senuoju parku... Bičiulystė, gerumo aura, maloniai sutinkamas kiekvienas svečias – štai tie raktiniai žodžiai, suskambantys kalbant apie atgimstančią didikų  Komarų rezidenciją.     
     
              Tradiciniu tapęs jau ketvirtį amžiaus kviečiamas Lietuvos bajorijos sąskrydis Palėvenės dvare šiemet minėtas šventiškai ir ypatingai – sveikinome Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo nario  -  LBKS Panevėžio apskrities skyriaus bajorus 25-ųjų įsteigimo metinių proga. Svetingų  šeimininkų pakviesti, 2019 m. rugpjūčio 3-4 d. Palėvenės dvare iš visos Lietuvos rinkosi  bajorų palikuonis vienijančių organizacijų  -  LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugijos, Kauno apskrities bajorų draugijos, Žemaičių bajorų draugijos, Šiaulių, Vilniaus krašto bajorų bendruomenių nariai, kviestiniai svečiai. Renginio pradžią skelbė pabūklų salvės, skambėjo sveikinimo žodžiai, bendradarbiavimo, geros valios, prasmingų darbų aptarimas visus šventės dalyvius subūrė, vienijo.    
       
           Šių metų sąskrydis tęsėsi dvi dienas – rugppjūčio 4 dieną Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje iškilmingai minėtas Šv. Domininko parapijos įkūrimo 170 metų jubiliejus. Šios istorinės šventės rėmėjas – Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas. Įstabi nuo 1676 metų pirmųjų dominikonų vienuolių įkurto Palėvenės Šv. Domininko vienuolyno ir bažnyčios - vienintelio Aukštaitijoje vėlyvojo baroko architektūros ansamblio istorija. Ne kartą nukentėjęs karų metu, nuo XVIII a. pabaigos išlikęs Palėvenės bažnyčios interjeras su aštuoniais altoriais yra vienas originaliausių vadinamojo liaudiškojo baroko pavyzdžių Lietuvoje. XVIII – XIX a. Šv. Domininko vienuolynas buvo kultūros, mokslo, meno židinys Aukštaitijoje. Nuo 1798 m. čia buvo rengiamos filosofijos ir retorikos studijos, teologijos kursas. Vienuolynas turėjo biblioteką, kurioje buvo sukaupta arti tūkstančio vertingų leidinių. Prie vienuolyno įsteigtoje mokykloje, kurioje mokėsi vienuoliai novicijai ir civiliai jaunuoliai, studijavo ir iš šio krašto kilęs įžymus architektas Laurynas Gucevičius. XIX a. blaivybės sąjūdį Palėvenės miestelyje pradėjo vyskupas Motiejus Valančius.  
     
           Svarbių istorinių įvykių minėjimas sulaukė didelio bendruomenės, šventės dalyvių susidomėjimo. Po Šv. Mišių Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje, Anykščių kamerinio choro „Salve Cantus“ koncertinės programos metu skambėjo vyskupo Antano Baranausko ir 1863-iųjų metų sukilėlių giesmės. Karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ nariai atkūrė 1863-iųjų metų sukilėlių stovyklavietę, Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos „Baltoji pavana“ šokėjai supažindino su renesanso epochos šokių kultūra. Vyko dokumentinio filmo „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ premjera (režisierius Tadeušas Bistramas).   
   
          Istorijos metraštį rašome kiekvieną dieną, tad prisimindami, gerbdami, saugodami praeities laiką kuriame ir šių dienų Lietuvą.

 Renginio organizatoriai

(Renginio nuotraukas maloniai prašome peržvelgti Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo svetainėje lbkslietuva.eu)

 

                                                   Lietuvos Bajorų KraÅ¡tų Susivienijimas

  Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo bajorystės pripažinimo aktų įteikimo

iškilmės Kaune

Istorinėje Lietuvos vietoje – srauniųjų versmių - Nemuno ir Neries santakoje Kaune, saulėtą 2019-ųjų liepos 14 d. susibūrė Lietuvos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės praeities paveldo puoselėtojai. Asociacijos Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas  nariai – Kauno apskrities bajorų draugija (vadė Kristina Giedraitienė), LBKS Klaipėdos krašto bajorų draugija (vadas Antanas Sirtautas), LBKS Panevėžio apskrities skyrius (vadas Egidijus Matulevičius) 2019-aisiais metais minėdami 25-ąsias šių organizacijų įkūrimo metines, pakvietė Lietuvos bajorų palikuonis į iškilmingą renginį, kurio metu buvo prisimintos iškilios istorinės sukaktys – sutarties tarp Lietuvos ir Haličo-Voluinės kunigaikščių ir pirmojo Žemaitijos vardo paminėjimo (1219 m.) 800-osios metinės., Žalgirio mūšio pergalė 1410 m.

Šventės pradžioje nuaidėjo karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai” atliktos iškilmingos pabūklų salvės, skirtos Lietuvai, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimui, Žalgirio mūšio pergalei pagerbti. Prie paminklo „Laisvės karys“ būriavosi iš visos Lietuvos atvykę bajoriškų giminių palikuonys su giminių vėliavomis, iškilmingos eisenos pradžią į XV a. gotikos architektūros perlu vadinamą Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią skelbė Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo maršas, lydėjo renesanso epochos istorinių šokių studijos nariai, jungėsi gausus būrys šventės dalyvių, miesto svečių.

Po Šv. Mišių Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko iškilminga Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo bajorų palikuonims ceremonija. Sveikinimo kalboje Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas Egidijus Matulevičius priminė bajorijos istoriją, garbingo paveldo išsaugojimo, puoselėjimo ir perdavimo ateities kartoms prasmę; teisingumo, kilnumo, pareigos jausmo – amžinųjų vertybių, įprasminančių šeimos, giminės, tautos būtį amžių tėkmėje, svarbą.

Po iškilmingų apeigų, kurių metu buvo šventinama Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vėliava, prasidėjo Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo šventė. Ceremonijos vadovas Kęstutis Kazimieras Ignatavičius lotynų ir lietuvių kalbomis paskelbė Bajorystės pripažinimo akto tekstą, 39 bajorų palikuonims iškilmingai įteikti dokumentai. Aš, Lietuvos bajoras, gerbdamas tėvų ir protėvių šventą atminimą, mūsų bajorijos istoriją, kultūrą ir tradicijas, visų akivaizdoje Lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei prisiekiu(...) visur ir visada būti kilniu ir garbingu piliečiu (...) aidėjo bajorų priesaikos žodžiai.

Šventė kėlėsi į nuostabų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios vidinį kiemelį – Istorinio šokio studijos narių teatralizuotas meninis pasirodymas renginio dalyvius pakvietė kelionei po Renesanso laikų Italiją, Ispaniją, priminė, jog ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvaruose šokiai buvo neatsiejama kultūrinio gyvenimo dalis.

Dar ilgai netilo malonūs pašnekesiai, pasidalijimai šventės akimirkomis, puikia bendrystės nuotaika. Tebus vienybės jausmas didžiai prasmingas, suburiantis kilniems  darbams Lietuvos bajorijos ir Lietuvos valstybės labui.

 

 Nuoširdžiai dėkojame visiems šventės dalyviams ir partneriams:

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios gvardijonui, kunigui dr. Sauliui Pauliui Bytautui

Renginio vedančiajam – Kauno Rotušės ceremonmeisteriui Kęstučiui Kazimierui Ignatavičiui

Karybos paveldo klubui „Kauno pavieto laisvieji šauliai” (Kaunas, vadovas Vaidotas Valavičius)

Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubui „Tauro ragai“ (Vilnius, vadovas Vidmantas Lunius)

Anykščių kultūros centro istorinio šokio studijai „Baltoji pavana“ (Anykščiai, vadovė Jūratė Uselienė)

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centrui (Kaunas, vadovas Valdas Kubilius)

Šventės nuotraukų autoriams - p. Daivai Matulevičienei, p. Audriui Sabui 

 (Filmuota medžiaga  - Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo svetainėje lbkslietuva.eu)

Renginio organizatoriai    


 
    2019 m. gegužės 30 dieną (ketvirtadienį) 18 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje susirinkimo metu išklausytos puikios paskaitos istorine tematika:
 Pranešimą apie Lietuvos muzikos patriarchą kompozitorių Juozą Naujalį (1869-1934) "Juozo Naujalio genealogija" skaitė Naujalių giminės genealogijos tyrėjas, genealoginės schemos sudarytojas Viktoras Trofimišinas. Tai paskaita iš 2019 metais visoje Lietuvoje organizuojamo renginių ciklo, skirto 150-osioms J. Naujalio gimimo metinėms paminėti.  Apie Juozo Naujalio protėvių likimus, brolio Aleksandro Naujalio - žymaus Varšuvos fotografijos meistro, seserų gyvenimo vingius, Juozo Naujalio žmonos Monikos Celestinos  Katerinos von Kryt - kilmingųjų Oginskių, Kontrimavičių giminių palikuonės - nenuilstančios kompozitoriaus bendražygės, visuomenės veikėjos, moterų katalikių draugijos steigėjos ir daugelį kitų įdomių likimų sužinota įtaigaus pasakojimo metu.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „juozas naujalis“

 Prisiminimais, išlikusia istorine, archyvine medžiaga apie monsinjorą Zenoną Ignatavičių (1908-1975) - prelatą, vieną iš Šv. Kazimiero kolegijos Romoje kūrėjų, tikėjimu ir darbais garsinusį Lietuvos laisvės idėją pasidalino Kauno apskrities bajorų draugijos tarybos narys Kęstutis Ignatavičius. 2019 m. gegužės mėn. Vilkijoje - monsinjoro Zenono Ignatavičiaus gimtinėje, įprasmintas jo atminimas - atidengta paminklinė atminimo lenta prie Ignatavičių šeimos namo. Pranešimo autorius perskaitė ištraukas iš monsinjoro Z. Ignatavičiaus dienoraščių, pervertėme bibliografine retenybe tapusios knygos puslapius.

monsinjoras

 

Prisiminimų knyga, pagal prelato Z. Ignatavičiaus dienoraščius

 
Susirinkimo metu aplodismentų sulaukė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių styginių kvartetas. Skambėjo J. Naujalio "Svajonė", Žako Fereolio trio G dur, taip pat jaunos kompozitorės Klaudijos Kuzaitės kompozicija J. Naujaliui atminti "Vadink mane tėvyne".  (Mokytoja Ilona Klusaitė).
 
Vakaronės metu jubiliejaus proga sveikinome Draugijos narį Romualdą Jakubonį (herbas Dryja), linkėdami prasmingų, gražių metų.
 
Artėjanti vasara suburs naujiems renginiams, maloniai kviečiame dalyvauti!
 
 
Pagarbiai, KABD  Vadė    Kristina Giedraitienė
 
 
             
    

 

 


 

  2019 m. gegužės 9 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos (KABD) tarybos posėdis. Dalyvavo 11 tarybos narių. 
 
 Svarstyti klausimai:
 • KABD legitimacijų komisijos posėdžio išvadų, dėl duomenų, pateiktų bajoriškai kilmei patvirtinti, aptarimas.

Legitimacijų komisijos pirmininkas Artūras Rukas Daujotis, narė Alicija Burbienė supažindino su Legitimacijų komisijos posėdžio išvadomis. Kanclerė Jovita Antanaitienė informavo apie aštuonių jau legitimuotų asmenų prašymus tapti Draugijos nariais.

 NUTARTA : Pritarti KABD Legitimacijų komisijos išvadoms, toliau bylas pateikiant nagrinėjimui Lietuvos bajorų kraštų sąjungos Legitimacijų tarybai.

 

 • Aptartos KABD Legitimacijų komisijos veiklos gairės Asociacijoje „Lietuvos Bajorų Kraštų Sąjunga“. Svarstytas Legitimacijų tarybos įsteigimas.

 NUTARTA : Pritarti.

 

 • Supažindinta su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimais asmens duomenų apsaugai užtikrinti. Svarstytas duomenų tvarkymo, saugojimo pobūdis, asmens, atsakingo už duomenų apsaugą skyrimas.

 NUTARTA : KABD tarybos vardu kreiptis į buvusią KABD Legitimacijų komisijos pirmininkę A. Gudžinskienę dėl Draugijos narių asmens bylų perdavimo KABD Legitimacijų komisijai.

 • Vyko diskusijos.
 

   KABD Vadė                  Kristina Giedraitienė

 


 

   2019 m. balandžio 25 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos narių susirinkimas. Dalyvavo 30 draugijos narių.

 
        Kviestinis svečias iš LDK Valdovų rūmų - mokslinių tyrimų centro administratorius, vyresnysis muziejininkas Eimantas Gudas skaitė pranešimą tema: "Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos aukštosios aristokratijos vedybinė politika: endogamija ir už jos ribų" . Įtaigus, gausiai iliustruotas pasakojimas aprėpė XIII - XVIII a. LDK didikų, jų įpėdinių vedybinius ryšius su žymiausiomis to meto Europos valdančiosiomis dinastijomis - Riurikaičių, Piastų, Habsburgų, Vitelsbachų, Burbonų ir kt. Apžvelgti Europos monarchų dinastijų giminystės ryšiai su LDK aukštosios aristokratijos atstovais, iki mūsų dienų išlikę herbiniai ženklai architektūroje, dailėje, rašytiniuose šaltiniuose. Lektorius mielai atsakė į klausytojus dominusius klausimus, vyko diskusijos.
 
           Susirinkimo metu KABD Legitimacijų komisijos pirmininkas A. Rukas Daujotis supažindino su įvykusio Legitimacijų komisijos posėdžio išvadomis. Patvirtinta, kad buvo peržiūrėtos pretendentų bajorystės kilmei įrodyti bylos, 7 asmenų bylų duomenys atitinka Legitimacijų komisijos numatytus reikalavimus bajoriškai giminės kilmei patvirtinti. 
 
             Vakaro eigoje sveikinome garbingas jubiliejines sukaktis mininčius draugijos narius - 
 
                               p. Liudviką Krisiukėnienę (H. Swienczyc),
                               p. Adą Andriuškevičienę (H. Leliwa),
                               p. Gretą Korsakovienę (H. Lubicz),
                               p. Valeriją Petrušonienę (H. Dragomir).
 
          Džiaugiamės ir dėkojame mieloms jubilijatėms už nuoširdumą, prasmingą veiklą, išsaugant ir puoselėjant bajoriškas tradicijas. 
 
                  Šventinis vakaras subūrė mieliems pašnekesiams, artimiausiems planams aptarti.
 
 
KABD  Vadė                                    Kristina Giedraitienė
 
 
 
 
                    

     2019 m. kovo mėn. 28 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos susirinkimas. Dalyvavo 36 draugijos nariai.

Susirinkimo pradžioje Lietuvos kariuomenės ats. mjr. Gediminas Reutas pasidalijo įžvalgomis apie istorinės praeities, savųjų šaknų, papročių, kultūros išsaugojimo svarbą. Istorinių įvykių verpetuose stiprybės, tikėjimo, vilties teikė malda, iš kartos į kartą perduodamas protėvių tautinės pagarbos kodas, užrašytas branginamose lietuvių liaudies dainose. Meilės tautai, valstybei, pasiaukojimo ir dėmesingumo ženklas - okupuotoje Lietuvoje 1949 m. vasario 16 d. aštuonių partizaninės kovos vadų pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaracija. Prasminga jungtis - po ketverių dešimtmečių kilusi Sąjūdžio banga, daugelio pasišventusiųjų darbu lėmusi Nepriklausomybę. 

Susirinkimo metu padėkojome vadui Algirdui Prekeriui už ilgametį nuoširdų, vienijantį, tolerantišką  Kauno bajorų atstovavimą. Naujai išrinkta vadovė Kristina Giedraitienė apžvelgė KABD aktualias temas, veiklą steigiamoje Lietuvos bajorų kraštų sąjungoje, pažymint visų bajorus vienijančių organizacijų lygiateisiško atstovavimo esmę. Numatytas renginių planas 2019 metams, diskusijos, paskaitos, knygų pristatymai, išvykos. Bajorijos vardo garsinimas, dalyvavimas prasminguose visuomeniniuose renginiuose, labdaros, švietėjiškos veiklos motyvas turėtų tapti istorinę atmintį ir tapatybę išsaugojusios bajorų bendruomenės veiklos prioritetu. 

Dėkoju visiems bajorams už malonų, draugišką vakarą, gausias vaišes.

Vadė            Kristina Giedraitienė

Renginio akimirkos 
 
 

 

 

   2019 m. kovo  mėn.  13 d. įvyko Kauno apskrities bajorų draugijos Tarybos posėdis.

Posėdyje  dalyvavo 15  Tarybos narių. 

 

 Posėdžio metu svarstyti klausimai: 

 

 1.  Jungimasis į naujai kuriamas Lietuvos bajorų organizacijas. 

Apsvarstyta paskutinė naujai kuriamos Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos  Įstatų versija. Kadangi šiuose Įstatuose nebuvo pakeisti labiausiai ginčytini teiginiai iškelti Vilniaus susitikime, nuspręsta  šių Įstatų toliau nenagrinėti.

 Pateikti  naujai kuriamos Lietuvos Bajorų Kraštų Sąjungos Įstatai .Įvertinus kai kurias Tarybos narių pastabas buvo, nuspręsta sudaryti keturių Tarybos narių derybinę grupę tolimesniam šių Įstatų tobulinimui ir pritarta mūsų Draugijos jungimuisi į šią organizaciją. Už tai balsavo 14 Tarybos narių. 

  NUTARTA:  Pritarti Kauno apskrities bajorų draugijos jungimuisi į Lietuvos     Bajorų Kraštų Sąjungą. Patvirtinti Draugijos derybinės grupės sudėti – Kristina Giedraitienė, Algirdas Prekeris, Artūras Rukas Daujotis ir Audrius Sabas.

 

   2.  Tarybai  įteiktas Algirdo Prekerio pareiškimas su prašymu atleisti jį iš Draugijos Vado pareigų. Taryba patenkino  prašymą. Už tai balsavo 15 Tarybos narių. 

       NUTARTA : Patenkinti Algirdo Prekerio prašymą atleisti jį iš Draugijos vado  pareigų.

 

   3.  Tarybai  pristatyta  Kristinos Giedraitienės kandidatūra užimti Vado pareigas iki eilinio rinkiminio Seimelio. Kandidatė pristatė  artimiausius planuojamus darbus  Draugijoje. Už jos patvirtinimą Vado pareigose balsavo 15 Tarybos narių. 

      NUTARTA: Patvirtinti Kristiną Giedraitienę eiti Draugijos vado pareigas iki eilinio rinkiminio Seimelio.

 

   4.  Svarstyta, kokių žingsnių reikia imtis, norint atgauti Kauno apskrities bajorų draugijos archyvines bylas ir legitimacijos dokumentus . 

      NUTARTA: Pavesta šį klausimą spręsti K. Giedraitienei ir A. Rukui.

 

      Vadė                        Kristina Giedraitienė  

 


  2019 m . vasario  mėn.  28 d.  vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas,  kuriame dalyvavo 38  Kauno bajorai.. Susirinkimo pradžioje pasiklausėme trumpo  pianistės koncerto. Po to bajorai A. Rukas, A. Sabas ir A. Verbickas informavo apie Lietuvos bajorų susirinkimo Vilniuje eigą ir rezultatus. Buvo išklausyta informacija apie susitikimą su LBKKS vadovybe. Svarstytos tolimesnio bendradarbiavimo  galimybės su įvairiomis Lietuvos bajorų organizacijomis.

         Artūras Rukas Daujotis supažindino su naujai išleista knyga  "Geležinė knyga" apie Jotvingių ordiną.
         Po susirinkimo pabendravome prie kavos puodelio ir bajorių paruoštų vaišių. 
 

      Vadas        Algirdas Prekeris 

 
 
    2019 m. sausio 31 d.    Kauno Karininkų  Ramovėje įvyko Draugijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 20 Kauno krašto bajorų. Išklausyta informacija apie dabartinę LBKS padėtį . Atviroje diskusijoje buvo aptarti tolimesni mūsų  žingsniai bendraujant su kitomis Lietuvos bajorų organizacijomis. 
             Bajorių  Kristinos Giedraitienės ir  Liudvikos Krisiukėnienės   paruošti sumuštiniai,  kibinai ir karšta kava padėjo  sukurti jaukią  aplinką bendraujant po oficialiosios dalies. 
 
Vadas     Algirdas Prekeris
 
    2019 m sausio 12 d.  Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko pokylis skirtas Naujųjų Metų ir Trijų karalių šventėms pažymėti. Šventėje dalyvavo 52 Kauno krašto bajorai. Svečiams grojo bajoras K. Paulaitis su nepakartojamo balso soliste.  Pokylio  metu šventinę vakarienę mums pateikė kavinė  "SAVIOLA". Malonu buvo matyti frakais pasipuošusius bajorus ir žavias bajores besisukančius šokio ritmu. 
          Dėkoju bajorams A. Sabui, J. Antanaitienei, L. Krisiukėnienei, G. Korsakovienei ir visiems bajorams sukūrusiems mums šią gražią šventę.

 Vadas     Algirdas Prekeris 
 

      Š.m. gruodžio mėn. 29 d.  12 val.  Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje vyko       Kalėdinė eglutė, kurioje  dalyvavo 23 jaunieji bajorai. Vaikus linksmino ir dovanas dalino Kalėdų Senelis. 
             Labai dėkingi bajorei Liudai Markauskienei ir jos sūnui Andriui už jų darbą organizuojant šį renginį.
 
 Vadas     Algirdas Prekeris 
 

   Š.m  .  lapkričio   mėn.  29 d. (ketvirtadienį) vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas.Susirinkime, skirtame paminėti Lietuvos kariuomenės šimto metų jubiliejų, dalyvavo 23 Kauno bajorai.

Susirinkime:

 1. Karo muziejaus direktoriaus pavaduotojo istoriko Arvydo Pociūno paskaita apie pirmuosius Lietuvos kariuomenės kūrimo žingsnius. Jis pagarsino kelis naujai rastus dokumentus iš to laikotarpio, kurie leido suprasti kokiu sudėtingu laikotarpiu tada gyveno Lietuva.  

  2. Kauno karininkų Ramovės vadovo pulkininko Gedimino Macijausko atsiminimai dviejų jo misijų Afganistane. Įspūdžiai apie to krašto gyventojus, tarnybos draugus, įdomesni momentai iš karinio gyvenimo parodė koks sudėtinga tarnyba lydi mūsų karius. 

   3. Trumpa suneštinė vakarienė. 

 Vadas     Algirdas Prekeris 

 
    Spalio   mėn.  25 d. (ketvirtadienį) vyko Kauno apskrities bajorų draugijos mėnesinis susirinkimas. Susirinkime, kuris skirtas paminėti artėjančias Vėlines ir mirusius mūsų bajorus, dalyvavo 25 Kauno bajorai.
 Susirinkime:
Smuikininkės Lijanos Žiedelytės koncertas.
Bajoro Artūro Ruko Daujočio atsiminimai apie pirmuosius mūsų Draugijos bajorus.
Bajoro Kęstučio Ignatavičiaus pasisakymas.
Kapeliono Sauliaus Bytauto vedama bendra malda.

Vadas Algirdas Prekeris 

 


 

    2018-09-27 Karininkų Ramovėje įvyko tradicinis bajorų susirinkimas, kuriame dalyvavo 25 Draugijos nariai. Pagerbėme a/a Teresės Chmieliauskaitės atminimą, pasidalinome atsiminimais apie popiežiaus apsilankymą Kaune. Taip pat pagerbėme šių metų jubilijatus. Ypatingai buvo pažymėti Kristina Giedraitienė, Liudvika Markauskienė, Zenonas Vaškevičius ir Kęstutis Ignatavičius, kurie ypatingu savo darbu prisideda prie mūsų Draugijos ir visos Lietuvos bajorijos veiklos.  Pasiklausėme Kęstučio Ignatavičiaus muzikos, pabendravome prie vaišių stalo.
 
Vadas Algirdas Prekeris
 
 
 
  2018-08-04 Palevėnes dvaro sąskrydyje dalyvavo 20 Kauno bajorų grupė. Vyko labai įdomus ir turiningas renginys, kurį organizavo Panevėžio bajorai. Dalyvavo apie šimtas visos Lietuvos bajorų. Ypatingai linksmi renginiai buvo suorganizuoti mažiesiems bajorams. Linksma muzika, šokiai, skanus maistas prie bendro stalo, pirtis, maudymasis Lėvenyje tai tik dalis to ką mums siūlė organizatoriai. 
         Labai dėkingas visiems Kauno bajorams už aktyvų dalyvavimą renginyje.

         
 
       Vadas Algirdas Prekeris 
 

 
  2018-05-31 Karininkų ramovėje praėjo tradicinis  bajorų susirinkimas. 
Bajoras Kęstutis Paulaitis pagrojo savo improvizacijų kūrinius. Padiskutavome apie LBKS perspektyvas ir naujos Lietuvos bajorų organizacijos kūrimo galimybes. Bajoras K. Ignatavičius informavo apie VYČIO paminklo statybų pradžią.  Susirinkime dalyvavo 37 bajorai. Pabendravome prie bendrų vaišių stalo.
  
 
 2018-04-26 Karininkų ramovėje įvyko tradicinis Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas.
Jo metu išklausėme nuotaikingo Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncerto skirto artėjančiai Motinos dienai, išklausėme informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą byloje LBKS – Turto bankas, išrinkome delegatus į LBKS Seimą ir aptarėme LBKS senatorių kandidatūras.  
 


 2018-04-26 Karininkų ramovėje įvyko tradicinis Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas.

Jo metu išklausėme nuotaikingo Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncerto skirto artėjančiai Motinos dienai, išklausėme informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą byloje LBKS – Turto bankas, išrinkome delegatus į LBKS Seimą ir aptarėme LBKS senatorių kandidatūras.

 
   Ilgametė VKBS narė p. Birutė Serapinienė balandžio 7d.14 val. maloniai kviečia atvykti į Kauno Karo muziejų ir pasižiūrėti spektaklį "Mano vardas - Lietuva", kuriame ji pati vaidina rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.     Įėjimas - laivas.
 


2018-03-29 KABD buveinėje, Laisvės al. 39, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Seimelis. Patvirtintos vado ir kanclerės ataskaitos, KABD legitimacijos komisija, nagrinėti kiti darbotvarkėje numatyti klausimai. Atsistatydinus vadui, patvirtintas laikinai vienerius metus iki sekančio KABD Seimelio eisiantis vado pareigas Algirdas Prekeris.


2018-02-24 KABD buveinėje, Laisvės al. 39, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos vasario mėnesio susirinkimas ir Lietuvos bei Estijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečių paminėjimas. Skambėjo Lietuvos, Estijos valstybių ir Lietuvos bajorų himnai, išklausėme Estijos Prezidentės Kersti Kaljulaidi sveikinimą, pagrindinį pranešimą "Lietuvos ir Estijos valstybių panašumai ir skirtumai 100-mečio perspektyvoje: faktai ir interpretacijos" skaitė pranešėja Estijos garbės konsulė Lietuvoje prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė. Renginį moderavo Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas. Renginio muzikinę programą atliko muzikantas Ignas Lapienis.


2018-01-27 įvyko Šiaulių krašto bajorų pokylis. Šilti žodžiai ir apsikabinimai, gražios dainos ir linksmi šokiai, pavyzdingas dalyvių nuoširdumas. Jausmas lyg būta darnioje šeimoje. Užfiksuotos puikiai praleistos akimirkos. Šiaulių krašto bajorai visada laukiami Kauno krašto bajorų renginiuose! Daugiau nuotraukų


2018-01-25 KABD buveinėje, adresu Laisvės al. 39-4, Kaune įvyko Kauno bajorų susirinkimas. Pranešimą įdomia tema dėstė Lietuvos - Suomijos draugijos Kauno skyriaus koordinatorius Romualdas Povilaitis, bajorė Marija Aldona Ivaškevičiūtė - Blažienė perskaitė patriotiškas eiles Vasario 16-osios proga, o jaunosios bajoraitės Patricija ir Lukrecija Zalieckaitės papasakojo apie savo bajorišką giminę ir herbą. Taip pat skambėjo akordeono muzika ir lietuviškos tautinės dainos. Prie vaišių stalo bajorai pasidalino įspūdžiais ir įvairiomis idėjomis.


2017-01-12 Kauno apskrities Bajorų draugija prisijungė prie Tarptautinė komisijos  nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, organizuojamos pilietinė iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija", kuri skirta Laisvės dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti. 

Uždegtos žvakutės KABD ramovėje ir prisiminti Lietuvos didvyriai. 2017-01-12 KABD atstovas, vyriausiasis vėliavininkas Romualdas Jakubonis  dalyvavo LR Seime vykusiame renginyje.


2018-01-09 Kaune esančiame Istorinės Prezidentūros sodelyje buvo paminėtos pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 74-osios žūties metinės. Minėjimo pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Renginio metu dr. Raimundas Kaminskas priminė minėjimo dalyviams, kad 2018-ieji - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai ir  pristatė iš Vaclovo Šliogerio knygos „Antanas Smetona: žmogus ir valstybininkas" nuotrauką ir jos aprašymą  apie prezidento laidotuves 1944 m. sausio 13 d. JAV. Savo mintimis apie pirmąjį prezidentą A. Smetoną dalijosi prezidento brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė, prof. Arimantas Dumčius, inžinierius Romualdas Jakubonis. Minėjime dalyvavo Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-osios kuopos vadas Julius Proškus, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos/skyriaus bei Kauno apskrities Bajorų draugijos nariai, Kauno A. Smetonos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Minėjimo pabaigoje prie skulptoriaus Alfonso Vauros  sukurto paminklo Prezidentui A. Smetonai sužibo žvakių liepsnos, buvo padėta gėlių. Straipsnis AIDAS.LT


2018-01-07 įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos, LDK Atmintis organizacijų, Šv. Adalberto Riterių ordino ir LDK ponų tarybos bendras šventinis renginys, Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje ir restorane "Miesto sodas. Bažnyčioje po Šv. Mišių organizacijos vadovai pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties priedą dėl šio labdaringo renginio programos. Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas ir apdovanojimai. Restorane bajoras Kazys Strazdauskas ir smuikininkė Lijana Žiedelytė, pianistė Loreta Haidari atliko poetinę muzikinę programą "Pamiršto dvaro melodijos". Dainų atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamąja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai. Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos skirtos seserų saleziečių globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo žinoma menininkė Giedrė Bulotaitė - Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė. Renginio video 


2018-01-01 Lietuvos vėliavos dienos paminėjimas (aštuntąjį kartą) vyko Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, kurį organizavo Kovo 11-osios gatvės bendrija kartu su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Kauno apskrities Bajorų draugija, bei LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliais. Po šv. Mišių Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM pašventino Lietuvos trispalves.

Prieš 99-erius metus, 1919 metų sausio 1 d. Vilniuje Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę kaip laisvos Lietuvos simbolį pirmą kartą iškėlė Lietuvos savanorių būrys vadovaujamas karininko Kazimiero Škirpos. Saugokime ir gerbkime Lietuvos trispalvę!


Numatoma veikla

2018 METŲ KABD PROGRAMA


2017-12-30 Kauno valstybiniame lėlių teatre susirinko gausus Kauno bajorų vaikučių būrys į Kalėdinę šventę - spektaklį "Sniego senio sapnas". Šventėje apsilankė ir Kalėdų senis, kuris įdomiu žaidimu išjudino ne tik vaikučius, bet ir juos atlydėjusius šeimos narius, bajorus.


2017-12-18 Kauno rotušėje vyko diskusija, kurią inicijavo projektas "LT 1918", pavadinimu "Šimtmečio tiltas: pokalbiai apie Lietuvą". Pokalbio metu buvo koncentruojamasi į dvi temas: išeivijos veikla atkuriant Lietuvos valstybę ir diplomatinės pastangos įtvirtinant Lietuvos interesus. Pokalbyje dalyvavo Rimas Bružas (režisierius, žurnalistas), prof. Liudas Mažylis, Kotryna Stankutė-Jaščemskienė (Global Lithuanian Leaders vadovė), Marijus Petrušonis (Lietuvos URM diplomatas), Kauno bajorai ir kiti svečiai.


2017-12-18 prie pastato K. Donelaičio g. 52, Kaune įvyko paminklo Algirdui Juliui Greimi (1917-1992) atidengimo ceremonija, kuriame dalyvavo ir Kauno bajorai. Pirmieji šio paminklo iniciatoriai buvo Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba bei prof. R. Kašponis. Apie tai byloja 2014 m. kreipimosi raštas, taip pat publikuotas straipsnis MOKSLOLIETUVA.LT

Pasaulyje žinomas lietuvių kilmės prancūzų kalbininkas, mitologas, vienas iš žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų A. J. Greimas 1934-1935 m. studijavo teisę VDU, 1936-1939 m. kalbotyrą Grenoblio universitete. Grįžęs į Lietuvą 1939 m. atliko karinę tarnybą ir 1940 m. tapo atsargos leitenantu, 1940-1944 m. gyveno Šiauliuose, mokytojavo Mergaičių gimnazijoje ir Prekybos institute. Jis buvo Tautinės lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania narys ir priklausė Šaulių (LŠS) kultūrininkų būreliui. A. J. Greimo 100-osios gimimo metinės yra įtrauktos UNESCO sukakčių sąrašą, todėl ir LR Seimas paskelbė 2017 metus Algirdo Juliaus Greimo metais.


2017-12-16 Kaune Petrašiūnų kapinėse prie kenotafo skirto prof. Augustinui Voldemarui (1883-1942) įvyko jo 75-ųjų mirties metinių paminėjimas. Vėliau paminėjimo dalyviai vyko į A. Panemunę, kur padėjo gėles prie prie dviejų Vyčio Kryžiaus ordinų kavalieriaus Jono Karučio (1900-1943) atminimo lentos J. Staugaičio gatvėje prie namo Nr. 16. Vieša diskusija: "Kokias turėjome istorines pamokas Lietuvai?" vyko Panemunės "Eglėje". Renginį organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga su Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba ir Kovo 11-osios gatvės bendrija. Prie šio renginio prisijungė ir Kauno Kauno apskrities Bajorų draugija.

Tai viena garsiausių politinių asmenybių Lietuvos istorijoje: tarpukariu pirmosios Vyriausybės vadovas, du kartus ėjęs ministro pirmininko, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų pareigas, istorijos profesorius, LK kūrėjų savanorių sąjungos garbės narys, radikalus "Geležinio vilko" iniciatorius, kūrėjas ir (1927-1929) faktinis vadas, Kauno šaulių būrio garbės šaulys, Kauno m. savivaldybės tarybos narys, vertėjas ir publicistas. Daugiau apie Prof. Augustiną Voldemarą LRV.LTARCHYVAI.LT.


2017-12-15 Kauno Senamiesčio progimnazijoje įvyko edukacinė popietė istorinės atminties tematika. Renginio pagal projektą "Senamiestis vaikams ir šeimoms" įgyvendinamą lapkričio – gruodžio mėnesiais, organizatorius Kauno Senamiesčio draugija (Kauno senamiestis gyvai), partneris Kauno apskrities Bajorų draugija. KABD vadas maloniai pakvietė skaityti pranešimą LGHD ir KABD tarybos narę Kristiną Giedraitienę. Kaip LDK kilmingieji auklėjo, ugdė savo vaikus, kas buvo jų pirmieji mokytojai? Kodėl sūnūs buvo mokomi karybos, o dukterys – pamaldumo ir ekonomikos? Kada rytais prasidėdavo kilmingųjų vaikų pratybos ir kiek trukdavo? Kokie žaislai skatino riterišką kultūrą, kelerių metų amžiaus Kristupo Radvilos sūnus Jonušas gavo dovanų žirgą? Apie visa tai mokiniai sužinojo K. Giedraitienės paskaitoje "Kilmingųjų šeimų vaikų auklėjimas LDK XVI-XVII a. Mokymo įstaigų raida XVII-XIX a. Lietuvoje". Diskusijoje apie mokyklų ir gimnazijų pradžios kūrimą galėję palyginti, ko buvo mokomi jų bendraamžiai prieš tris ar keturis šimtmečius mokiniai stebėjosi, kad anuomet tekę ir lotynų, lenkų k. gramatikos, Antikos veikalų vertimų, oratorystės, kaligrafijos meno, Romos istorijos, fizikos, geografijos mokytis gana jauname amžiuje.
Pasidalijome savomis patirtimis puoselėjant, kuriant šeimų, giminių istorijas. Giminių susibūrimai, saugomos šeimose relikvijos (kai kurios perduodamos muziejams), nuotraukų albumai, senelių ir prosenelių pasakojimai – tai išlikimo istorijos tėkmėje daigas, kuris sudygęs duos gerų vaisių.
Skambant romantiškai F. Šopeno muzikai visi sutarėme, kad ir dabartyje esminė telieka dar XVII a. antroje pusėje LDK teologų, teisininkų ir pedagogų suformuota nuostata – didžiausia pareiga, ruošiant vaikus gyvenimui, tenka šeimai. Pasiklausykime muzikos garsų, bent trumpam primenančių tikrosios aristokratijos jauseną, gyvenimo būdą, kilnumą


2017-12-09 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino 530 m. jubiliejaus šventė, kurią vedė Majoras Donatas Mazurkevičius. Šventinis renginys prasidėjo skambant dūdmaišiui į menę žengiant ordino signatarams. Iškilmingai įnešta ordino vėliava, skambėjo ordino himnas ir obalsis. Sveikinimo žodį tarė ir paskaitą apie "Jotvingių kryžiaus riterių ordino istoriją" skaitė Didysis Magistras Artūras Rukas Daujotis. Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš: Kauno apskrities Bajorų draugijos, LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto – LDK – riterų ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos ir kt. LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka nusipelniusiems šio ordino nariams įteikė medalius ir ordinus. Jotvingių kryžiaus riterių ordino kancleris Kauno Šv. Jurgio bažnyčios gvardijonas, Kauno bajoras Br. Saulius Paulius Bytautas paskelbė Didžiojo Magistro Dekretą "Dėl dignitorių skyrimo". Renginyje buvo surengta Ordino istorinė ekspozicija. Po oficialios dalies, vaišių stalą palaimino Br. S. P. Bytautas. Apie ordiną JOTVINGIAI.LT


2017-12-06 Kaune įvyko Suomijos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas. 16.30 val. gėlių padėjimas prie Suomijos švedo rašytojo Henrio Parlando (1908–1930) memorialinės lentos, V. Putvinskio g. 64. 17.00 val. Suomijos nepriklausomybės 100-mečio proga Kauno m. savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės al. 96) vyko: Prof. dr. Valdo Rakučio komentarai apie suomių kino filmą "Žiemos karas", doc. dr. Romualdo Povilaičio pranešimas: SUOMIJOS VALSTYBĖS 100-METIS: FAKTAI IR INTERPRETACIJOS, dr. Raimundo Kaminsko pranešimas VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI SUOMIJOS PILIEČIAI IKI 1940 M. 

Kauno apskrities Bajorų draugija šio renginio remėja. Nuotraukos R.  Eidukevičiaus. Straipsnis SUDUVIS.LT


2017-12-02  Kaune Vilijampolėje, buvusiuose I. B. Volfo namuose vyko LDK didžiojo etmono, kunigaikščio Jonušo Radvilos (1612-1655) 405-ojo gimtadienio bei Vilijampolės įkūrimo 365-mečio minėjimas. Prof. Dr. Valdas Rakutis paskaitė pranešimą apie LDK didįjį etmoną, kunigaikštį Jonušą Radvilą 405-ojo gimtadienio proga, Dr. Raimundas Kaminskas apie (laiko) žemėlapius, tapatybės ir atsinaujinimo strategijos paieškas Vilijampolės 365–mečio proga, Tautvilas Rinkevičius pristatė kilnojamą parodą "Vilijampolės herbų projektai ir LDK pinigų koliažai". Kauno apskrities Bajorų draugija padovanojo gimtadienio tortą ir muzikinę programą, savo kūrybos dainas atliko Ignas Lapienis. Plačiau

Renginio partneriai: Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, Etninio paveldo bendruomenė "Kauno Veršva", Kauno apskrities  Bajorų draugija, LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-oji šaulių kuopa bei p. Valdas Medardas Buinevičius.

Daugiau 2016 - 2017 m. naujienų →[NAUJIENŲ ARCHYVAS][Grįžti↑]

Paskelbti renginius, publikacijas, straipsnius, aprašymus apie bajorišką savo giminės kilmę, istorinius faktus, šiandienos aktualią informaciją galite susisiekus su svetainės administratoriumi. [Kontaktai]

Flag Counter

2017 METŲ ĮVYKIAI

2017-11-30 įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos narių lapkričio mėnesio susirinkimas, naujoje buveinėje adresu Laisvės al. 39, Kaune. Renginio tema: kūryba istorine tematika. Išklausėme karo istoriko prof. Valdo Rakučio pranešimą apie Lietuvos, Lenkijos ir JAV didvyrį generolą Tadą Kosciušką, taip pat bendruomenės narės Danutės Vaskelaitės kūrybos eilėraščių, kuriuos skaitė jos dukra Džiuljeta Čebatoraitė ir KABD Tarybos narė Kristina Giedraitienė, o renginio pabaigoje apie artėjantį adventą žodį tarė pranciškonų tėvas, garbės bajoras Saulius Paulius Bytautas. KABD Įvaizdžio grupės narėms įteikti padėkos raštai už puikiai, kartu su Kauno tautinės kultūros centru suorganizuotą kasmetinį Respublikinį projektą "Giminės medis - 2017".

Prie vaišių stalo aptarėme praėjusius bajorų įvykius ir ateities planus.


2017-11-28 Kauno tautinės kultūros centre, adresu Adomo Jakšto g. 18, Kaune, įvyko Respublikinio projekto "Giminės medis - 2017" apibendrinimas - konferencija, kūrybinių darbų konkurso dalyvių (mokyklinio amžiaus vaikų) apdovanojimai. Šį renginį organizavo ir Kauno apskrities Bajorų draugijos Įvaizdžio grupė.

Aplankyti šią parodą dar galite internete KTKC.LT, renginio akimirkos KTKC.LT(2). Straipsnis apie renginį BERNARDINAI.LT. Labai dėkojame už 20 (jubiliejinį) kartą, kartu su Kauno tautinės kultūros centru suorganizuotą renginį visoms Kauno apskrities Bajorų draugijos Įvaizdžio grupės bajorėms ir KABD Tarybos narei, atsakingai už ryšius su visuomenę ir švietimą, Kristinai Savickytei Giedraitienei, kuri renginio metu pateikė puikų pranešimą ir pasirūpino, kad šis renginys būtų publikuotas BERNARDINAI.LT, taip garsinant vaikų ir pedagogų talentus.


2017-11-25 Vilniaus Universitete, įvyko atkuriamos LDK ponų tarybos steigiamasis posėdis.

LDK ponų taryba XV a. I pusės-XVI a. buvo LDK centrinės valdžios institucija, kartu su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu valdžiusi kraštą. Nuo XV a. II pusės ji buvo faktinė LDK vyriausybė. Veikė iki XVII a. vidurio.


2017-11-19 Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje Kauno bajorai ir kitos visuomeninės organizacijos, tikintieji rinkosi bendrai maldai į iškilmingas Šv. Mišias. Taip pat sveikinome garbės bajorą, gvardijoną brolį Saulių Paulių Bytautą, gražaus 60-ies metų jubiliejaus proga.


2017-11-18 Kauno bajorai su šeimos nariais vyko į Šiaulių bajorų suorganizuotą renginį "Rudens gėrybių kraitė", Kurtuvėnų žirgyno konferencijų salėje, Parko g. 2, Kurtuvėnuose, Šiaulių r., kur rudenėjan ir vėstant orams pabuvome malonioje draugijoje, pabendravome ir pasivaišinsime mūsų bajorų pagamintais vynais ir patiekalais iš rudens gėrybių. Taip pat turėjome ekskursiją po Kurtuvėnų dvarvietės teritoriją, bažnyčią ir jos rūsius, išklausėme apie jauno vyno šventės "Božole" tradicijas, o mažieji bajoraičiai pajodinėjo žirgais.2017-11-14 Kauno rajone Raudondvario pilyje įvyko konferencija "Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais", kuri buvo skirta prezidento Kazio Griniaus ir ministrų Jono Prano Aleksos bei Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms.

1942 m. lapkričio 14 d. Kaune nacių generaliniam komisarui Teodorui Adrianui von Rentelnui buvo įteiktas pilietinis dokumentas, kurį istorikai dažnai vadina Trijų memorandumu. 
Šiame memorandume buvo protestuojama prieš Lietuvos kolonizavimą, lietuvių ir lenkų ūkininkų turto grobimą, žydų ir kitų tautybių žmonių žudymą. Svarbu ir tai, kad buvo įvardintas pagrindinis lietuvių tautos tikslas – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę.


2017-11-10 2017-11-10 (penktadienį) 17.00 - 19.00 val. Kauno apskrities Bajorų draugijos bendruomenė dalyvavo renginyje "Protų mūšiai" Kauno miesto rotušėje, Rotušės a. 15, Kaune, kurį organizavo Valdovų rūmai. Penkiuose turuose mums buvo paruošta po 10 klausimų apie muziejininkystę, archeologiją, kultūros paveldą, įdomybes ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istoriją, politiką, asmenybes bei kultūrą. Nelaimėjome, tačiau galvų nenuleidžiame ir su naujomis jėgomis dalyvausime sekančiais metais. Į finalą patekusiems Kauno, Alytaus, Biržų, Marijampolės, Plungės atstovams linkime sėkmės Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose!2017-11-04 Kauno bajorai Jonavos rajone medžiojo. XX a. pr. vis dar buvo paplitusi nuomonė, kad kiekvienas bajoras gimsta medžiotoju. Sezoninei medžioklei dvare buvo pradedama ruoštis prieš dvi - tris savaites: išsiuntinėjami pakvietimai, sudaromas medžiojimo planas, kuriame pažymimos varovų ir dalyvių vietos, ruošiamos bričkos medžiotojams ir vežimai sumedžiotiems žvėrims, su virėja ir ūkvede aptariamas valgiaraštis. Lapkričio 3, medžiotojų globėjo šv. Huberto dieną, po medžioklės vykdavo jaunų bajorų įšventinimas į medžiotojus. Jaunuoliui, laikančiam šautuvą kairėje rankoje ir priklaupusiam ant vieno kelio, reikėdavo dešine paliesti pirmąjį nušautą žvėrį ir leistis būti pateptam to žvėries krauju. Lietuvoje šis ritualas būdavo du kartus: antrą kartą - nušovus pirmąjį vilką. Vilko iškamšą arba kailį jaunas medžiotojas gaudavo atminimui. Dvaruose buvo laikomi įvairių rūšių medžiokliniai šautuvai, bet kokybiškiausiais buvo laikomi "Holland & Holland", "James Purdey & Sons", "Westley Richards." (Maja Łozińska. "W ziemiańskim dworze"). Bajorų medžioklę vaizdžiai aprašė lenkų rašytojai Józef Weyssenhoff ir Michał Pawlikowski. Daugelis medžioklę mėgo ne tiek dėl grobio, kiek dėl poreikio pabūti gamtoje, pajusti jos žavesį, sezonų kaitos grožį.

Šaukėnų bajoraitė Magdalena z Nalęcz-Gorskich Komorowska atsiminimų knygoje "Sugrįžimas į Žemaitiją" rašė: "Rytą trimito garsui paskelbus medžioklę, šunidėje kilo neapsakomas triukšmas. Džiugiai skalijo imami žygin, iš nevilties kaukė paliekami. Miške eigulys Balcevičius su šunimis dingo krūmyne, o medžiotojai traukė į jiems skirtas vietas. Ilga tylos valandėlė, tada tolimas signalas – šunys pajudėjo, ir vėl tyla iki pirmo šuns unkštelėjimo. Varovai tolsta, artėja, daro lanką, o trimito garsas vadovauja šunims ir informuoja medžiotojus. Paskui vienas šūvis, dar keli, ir jau džiugus trimitas praneša, kad nušauta lapė."


2017-11-03 minimas Šv. Hubertas ir švenčiama Medžiotojų diena, Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje 18.00 val. vyko Šv. Mišios, kuriose gausiai susirinko Kauno medžiotojų draugijos su šeimomis, jų tarpe buvo ir Kauno bajorai. Po mišių vaišinomės medžiotojų klubų vaišėmis. Užfiksavome keletą akimirkų kuriomis dalinamės.

Šią dieną nuo seno Lietuvoje prasidėdavo medžioklės sezonas. Lietuvių pagonių medžioklės deivė buvo Medeinė. Romėnai turėjo medžioklės deivę Dianą, o graikai – Artemidę. Įsigalėjus krikščionybei, Medžioklės diena sutapatinta su šv. Huberto varduvėmis. Šv. Hubertas laikomas medžiotojų globėju. Fransua Hubertas gimė apie 655 m. Jis buvo Burgundijos hercogo Huberto sūnus. Jaunasis Hubertas mėgo kraugerišką medžioklę ir puotas. Anot legendos, vieną šv. Kalėdų vakarą Hubertas išjojo medžioti ir pamatė elnią su didžiuliais dešimties atšakų ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet pargriuvo. Elnią nutvieskė šviesa ir tarp jo ragų Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių. Nuo to laiko jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir gyveno atsiskyrėlio gyvenimą.


2017-11-01 Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) ir Lietuvos sąjūdžio Kauno Taryba organizavo tradicinį žuvusiųjų už Lietuvą savanorių, karių, partizanų, sukilėlių, šaulių, mirusių LLKS narių ir sąjūdiečių pagerbimą Vilijos parke (prie Juozapavičiaus pr.) buvusių Lietuvos karių kapinių vietoje prie paminklo "Žuvusiems dėl Tėvynės", Kauno senose kapinėse (Vytauto pr.) prie paminklo "Žuvome dėl Tėvynės" bei Aleksoto senosiose kapinėse prie paminklo "Pieta". Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius ir mirusius, kurias aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM su kun. Juozu OFM. 

Pagerbime dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos, Kauno apskrities bajorų draugijos, Kauno jungtinio demokratinio judėjimo, Kauno ukrainiečių bendrijos, Ukrainos stačiatikių bažnyčios prie Kijevo patriarchato "Visų Ukrainos žemės šventųjų" religinės bendruomenės Lietuvoje, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA), Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos bei  Kovo 11-osios gatvės bendrijos atstovai, Kauno sąjūdiečiai ir svečiai. Bajoro Romualdo Jakubonio kalba - gyvas liudijimas


2017-10-26 įvyko spalio mėnesio Kauno bajorų bendruomenės susirinkimas, LK Kauno įgulos Karininkų ramovės Kunigaikščių menėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune. Renginio tematika gedulas, artėjant lapkričio 1-ąjai - visų Šventųjų ir mirusiųjų dienai, prisiminėme anapilin išėjusius bajorus, išklausėme įdomių bajorų kalbų, mėgavomės Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivės atliekamomis dainomis, kurios mokytoja mūsų bendruomenės narė Virginija Daugirdienė. Renginio pabaigoje bendravome prie vaišių stalo. Turiningai praleistas paskutinis mėnesio ketvirtadienio vakaras. Sekantys susirinkimai [NARIŲ SUSIRINKIMAI].


2017-10-25 Kauno apskrities bajorų draugija su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Taip pat skaitykite apie tai LPKTS.LT svetainėje.

Nuotraukoje - LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas ir Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas.


2017-10-21 Kauno miesto rotušėje įvyko kūrybinės šeimų dirbtuvės "Mano šeimos herbas", kuriose dalyvavo Kauno bajorai su bajoriukais. Užsiėmimo metu 8 šeimos kūrė savo idėjas - vaikai kartu su tėvais sužinojo Kauno miesto herbo tradiciją ir pasigamino iš molio savo giminės simbolį, kartu įdomiai praleido laiką. Taip pat buvo pristatyta Kauno miesto rotušė ir apžiūrėti muziejaus eksponatai. Daugiau nuotraukų.


2017-10-14 istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, Papilio g. 7, Kaune įvyko renginys, skirtas paminėti Tado Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. Renginyje dalyvavo šimtai žmonių iš Lenkijos (Lenkijos atstovo organizuota paroda), visos Lietuvos: Kauno, Vilniaus, Ukmergės, Šiaulių,Telšių, Plungės, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Palangos, Zarasų, kt. miestų, iš daugiau nei 16 organizacijų (LR Seimo narys Kazys Starkevičius, Kauno apskrities Bajorų draugijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmų, Šv. Adalberto-Lietuvos didžiosios kunigaikštystės-riterių ordino, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, užsienio karo klubų nariai, Kauno pavieto laisvieji šauliai, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos bei kitų visuomeninių organizacijų atstovai ir svečiai). Totorių, lenkų, lietuvių karinių dalinių rekonstruktoriai. Iš Kauno pilies teritorijos žygiavome su giminių vėliavomis, po Šv. Mišių aukos ir T. Kosciuškos pagerbimo, bažnyčioje Kauno apskrities Bajorų draugijos naujai narei, herbo Dombrova giminės atstovei Vidai Baliulienei iškilmingos ceremonijos metu buvo įteiktas Bajorystės pripažinimo aktas, LDK istorinės atminties organizacijų naujiems nariams Kilmės liudijimai bei dekretai, nusipelnę asmenys apdovanoti T. Kosciuškos vardo garbės medaliais ir kt. apdovanojimais. Grojo VĮ Marijampolės m.u. medžioklės ragų ansamblis, vadovas Audrius Pučinskas. Aidėjo istorinio pabūklo salvės. Plevėsavo gausybė istorinių vėliavų: valstybinių, organizacijų ir giminių. Dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo. Šio renginio nesugadino ir mus pakrikštijęs gausus lietus. Ne vieno miesto spaudoje pasirodė straipsniai apie šį renginį Kaune, kuris virto visos Lietuvos renginiu, netgi tarptautiniu, pagerbiant Lietuvos nacionalinį didvyrį Tadą Kosciušką. Apie renginį rasite KAUNO.DIENA.LTKAUNAS.KASVYKSTA.LTSUDUVIS.LT. Renginio video

Tadas Kosciuška (1746-1817) - Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir JAV nacionalinis didvyris, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvis (1775-1783 m.), generolas, vyriausiasis ATR 1794 metų sukilimo vadas. T. Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašą.

[Grįžti↑]


2017-10-04 Kauno apskrities Bajorų draugijos atstovai dalyvavo forume "Viešoji komunikacija ir bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą", kuris vyko LR Seimo I rūmų Konstitucijos salėje, renginį organizavo Valstybinė kultūros paveldo komisija, atsižvelgdama į pastaruoju metu paveldosaugos sistemoje vykstančius prieštaringus procesus, sulaukiančius neigiamo visuomenės dėmesio, kartu su Seimo Kultūros komitetu ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, vienijančia miestų ir kaimų vietos bendruomenes. XX a. pr. Atėnų chartija atkreipė dėmesį, jog patikimiausias garantas norint išsaugoti kultūros paminklus ateičiai yra pačių konkrečios vietovės žmonių pagarba ir prisirišimas prie jų. Daugybė įvairių laikotarpių pastatų, ištisų kvartalų ir senamiesčių, reikšmingų kultūros paveldo objektų tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje išliko todėl, kad buvo reikalingi vietos bendruomenei. XXI a. vis labiau suvokiama, kad į kultūros paveldo apsaugą turi įsitraukti ir visuomenės atstovai, bendruomenės, nes būtent jos tuo paveldu betarpiškai naudojosi ir naudosis, jį saugos ir puoselės. Buvo iškelti šie pagrindiniai klausimai: Ar Lietuvoje užtikrinama visuomenės teisė į paveldą? Ar bendruomenių dalyvavimas priimant sprendimus yra pakankamas, ar visuomenė tinkamai informuojama apie planuojamus projektus, įtakosiančius jų gyvenamąją aplinką? Ar prisijungimas prie tarptautinio dokumento – Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencijos suteiks vietos bendruomenėms daugiau galimybių saugant kultūros paveldą?

Pritarėme, kad Valstybinė kultūros paveldo komisijai reikia reformuotis, išleisti tokius teisinius aktus, jog galėtų pilnavertiškai procese dalyvauti visuomeninės organizacijos ir turėti įtaką priimamiems sprendimams kultūros paveldo išsaugojimo klausimais. Tikimės, kad tokių forumų bus ir ateityje, nes toks poreikis buvo akivaizdus.


2017-09-29 įvyko Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos Kauno apskrities totorių bendruomenės renginys skirtas Aleksandro Tuhan-Baranausko atminimo lentelės atidengimui ir totorių apsigyvenimo Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 620 metų jubiliejui paminėti, į kurį buvome pakviesti ir mes Kauno apskrities bajorai. Renginio metu ant namo, adresu Puodžių g. 14, Kaune atidengta lentelė skirta totorių tautybės Aleksandrui Tuhan-Baranauskui (1920-1941), toliau Kauno įgulos karininkų ramovėje, adresu Mickevičiaus g. 19, Kaune, vyko fotografijų parodos "Lietuvos totoriai Kaune" atidarymas, prof. dr. Adas Jakubauskas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, karo istorikas Arvydas Pociūnas, Aleksandro Tuhan-Baranausko sūnėnas Aleksandras Vilčinskas ir prof. dr. Asija Kovtun perskaitė pranešimus su totorių bendromenės istorija susijusius pranešimus, medaliais ir ordinais buvo apdovanoti Lietuvai ir jos istorijai pasižymėję asmenys. Po oficialiosios dalies visi buvome pakviesti prie vaišių stalo, pasivaišinti totorių nacionaliniais patiekalais. Renginio video

1941 m. birželio 23 d. prasidėjus sukilimui prieš sovietų okupacinę valdžią totorių tautybės Aleksandras Tuhan-Baranauskas iškėlė Lietuvos valstybinę vėliavą Kauno Jachtklube ir tuo metu sovietų kareivių buvo nušautas. 


2017-09-16 Kauno ir Šiaulių bajorai susitiko prie Kauno senamiesčio prieplaukos, kur laivu "Tolstojus" išplaukė Nemunu, o maršrutas Kaunas - Raudondvario pilies dvaras - Kaunas. Pasivaikščiojome vingiuotu miško keliuku ir pasigrožėjome Raudondvario pilies dvaro lauko aplinka ir vidumi, patekome į erdves kuriose apsilanko tik ypatingi svečiai, plaukimo metu klausėmės talentingo jaunimo gyvai atliekamos muzikos ir dainų, deklamuojamų eilių. Laive plevėsavo KABD ir Bajorų vėliavos, pabendravome prie suneštinio vaišių stalo. Liko tik geriausi įspūdžiai ir tai atsispindėjo Bajorų nuotaikose. Rugsėjo mėnesio susirinkime dalyvavo 42 Bajorai!


2017-09-09 Kaune Petrašiūnų kapinėse paminėtos bajorės Marijos Putvinskaitės-Žmuidzinavičienės, aktyvios šaulės ir visuomenės veikėjos, 140-osios gimimo metinės, kurias organizavo LŠŠ V. Putvinskio-Pūtvio klubas. Marija Žmuidzinavičienė-Putvinskaitė gimė 1877-09-09 Šilo Pavėžupyje 1863 m. sukilėlių Rapolo Putvinskio ir grafaitės Idalijos Broel-Platerytės šeimoje. Marija mokėsi Mintaujos mergaičių gimnazijoje. Vėliau Varšuvoje ir Paryžiaus Aukštojoje stomatologijos mokykloje studijavo odontologiją. Nuo 1907 m. turėjo stomatologijos kabinetą Vilniuje, o po I-ojo pasaulinio karo iki mirties – Kaune. Įsteigus Lietuvos universitetą, kurį laiką dirbo Medicinos fakultete, odontologijos klinikoje. 1909-10-10 ištekėjo už dailininko Antano Žmuidzinavičiaus. Besimokydama Vilniuje talkininkavo broliui Vladui Putvinskiui platinant slaptąją spaudą. 1905–1906 m. Paryžiuje buvo išrinkta lietuvių draugijos "Lithuania" pirmininke. 1907 m. dalyvavo Steigiamajame Lietuvių dailės draugijos susirinkime Vilniuje. Priklausė taip pat ir "Motinos ir vaiko" draugijai. Nuo 1930 m. dirbo Šaulių moterų centro organizacinėje komisijoje, buvo tarybos narė. Nuo 1933 m. Šaulių moterų centro pirmininkė, 1935–1936 m. Šaulių moterų vadė. 1959-05-12 mirė Kaune.


2017-09-05 Kaune, Aleksoto mikrorajone įvyko susitikimas - diskusija su Čikagos istorijos klubo pirmininke Violeta Rutkauskiene, minėto klubo nariu Algimantu Barniškiu bei buvusia Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininke, teisininke Regina Narušiene. Istorikė Violeta Rutkauskienė pravedė paskaitą labai įdomia ir mums istoriškai aktualia tema "Dvigubas kryžius - Lietuvos ir pasaulio istorijoje".

Norintys asmeniškai pabendrauti su šia puikia istorike, gali tai padaryti apsilankius Facebook atvirame Lietuvos istorijos mylėtojų ir ieškotojų klube


2017-08-29 Kaune KTU studentų miestelyje vykusio renginio metu, studentai turėjo galimybę susipažinti su įvairių organizacijų veikla, atrasti sau tinkamą ir prisijungti prie jų veiklos. Universiteto atstovai tikina, jog organizuojamame renginyje įvadinė savaitė ypatingai svarbi, nes perduodama institucijų ir tarnybų darbo specifika, įgyjama reikalingų žinių bei tokios priemonės padeda integruoti naujuosius studentus į akademinį gyvenimą. Jaunimui pristatyta ir Kauno apskrities Bajorų draugijos veikla, renginio metu susipažinta su VšĮ "Baltai Juoda" direktoriumi ir jo jaunatviška komanda, aptartos bendradarbiavimo galimybes.

Plačiau apie šios organizacijos veiklą svetainėje  http://baltaijuoda.lt/naryste


2017-08-19 Kauno Bajorus keliai nuvedė į Kidulius – nedidelį miestelį šalia Nemuno. Jame yra dvaras, kuriame gyvena žodžiais sunkiai apsakoma nuostabių šokių, renginių ir dvariškos šventės dvasia. Įspūdingoje šventėje Kauno Bajorai buvo pristatyti gerbiamiausiais svečiais, pasipuošusios dvaro damos ir ponai, Baronas su Baroniene Kidulių miestelio svečiams surengė įspūdingą spektaklį, po kurio buvome pakviesti į dvarišką puotą. Grįždami iš šios šventės aplankėme mūsų bendruomenės narę, Veliuonos dvaro savininkę Baronesa Olgą Vakselytę – Larson, kuriai dėkingi už labai šiltą bičiulystę, jaukiai ir įdomiai praleistą vakarą. Daugiau nuotraukų albumuose «1»«2». Renginio video

Didelis ačiū aktyviausiems Kauno Bajorams Romualadui Jakuboniui, Ritai Krivickienei, Nomedai ir Deimantei Gedvilaitėms, Vijoletai Kamandulienei, Gražinai Pabrinkytei ir Šiaulių Bajorui Algimantui Jazdauskui.


2017-08-19 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija. Nuo JKRO įkūrimo tuoj bus 530 metų. Iškilmingos Šv. Mišios istorinėje bažnyčioje, kurias aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas - dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, uniformuotų narių eisena miestelio gatvėmis ne tik pagyvino Kražių kasdienybę, ordinas pasipildė naujais nariais Gintautu Andrišėnu, Vida Brazauskiene, Virginijumi Povilūnu bei Juozu Slabada, iškilmingai prisiekusiais šventovėje. Šv. Krikšto sakramentas buvo suteiktas JKRO magistro Artūro Ruko Daujočio sūnui Žygimantui Jonui (2011 g.), kurio krikšto tėveliai buvo JKRO kancleris kun. br. Saulius Bytautas OFM bei bajoraitė Inesa Samulytė. Dalis JKRO narių pasirašė po prašymo tekstu, kad kankiniui kun. Stanislovui Pijui Rimkui (1912- 1942) būtų pradėta Beatifikacijos byla.


2017-08-18 - 2017-08-22 dienomis LDK atmintį puoselėjančių organizacijų (LDK KS, LDK KPB, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD) atstovai lankėsi Vokietijoje. 1876 metais įkurtos Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos (Genossenschaft katholischer Edelleute in Bayern e.V.) dabartinio Prezidento Franz-Josef Freiherr von der Heydte pakviesti Lietuvos atstovai dalyvavo iškilmingame kasmetiniame renginyje, kuris vyko Oberpfalz apskrityje ir prasidėjo šv. Mišių auka St. Quirin bažnyčioje. Dalyvių susirinkimas ir šventė vyko bendrijos viceprezidentės Elisabeth Freifrau Reisner v. Lichtenstern giminės rūmuose (Schloss Neusath). Lietuvos Kilmingųjų organizacijų atstovai buvo iškilmingai pristatyti, susirinkusieji įdėmiai klausėsi Artūro Giedraičio sveikinimo kalbos ir pranešimo apie Lietuvos ir jos Kilmingųjų luomo istoriją, dar viduramžiais egzistavusius tamprius ryšius su Europos valstybėmis, atsiradusius tuokiantis LDK bei Lenkijos ir Europos valdančiųjų šeimų nariams. Susirinkusiems gerai žinoma LDK Valdovų Gediminaičių dinastija. Pokalbiuose buvo pabrėžta, kad Lietuvos ir Vokietijos Kilminguosius vienija bendras istorijos žinojimas, taip pat pastangos saugoti šeimos, giminės, valstybės senąjį paveldą. Sutarta, kad prasmingas yra tolimesnis Lietuvos ir Vokietijos organizacijų bendradarbiavimas, ypač tarp jaunųjų narių. Daugiau»


2017-08-13 Kaune, 2017-08-14 Trakuose ir Vilniuje su draugišku vizitu viešėjo Vokietijoje gyvenantys kilmingieji HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg su sutuoktine HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, kurie susitiko su Kauno apskrities Bajorų draugijos ir LDK Kilmingųjų susivienijimo atstovais. Svečiai domėjosi mūsų organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime, susitikti su organizacijų nariais.

Nuotraukose: KABD Vadas Andrius Krivickas, LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, SG Grafas Anton von Gravrock ir SG Grafienė Violeta von Gravrock, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg ir HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips.

[Grįžti↑]


2017-08-10 Istorinės Prezidentūros kiemelyje, Kaune įvyko Prezidento Antano Smetonos 143-ųjų gimimo metinių paminėjimas, kalbas buvo pakviesti sakyti Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Šaulių sąjungos, jaunimo ir lietuvių organizacijų užsienyje atstovai, istorikai, Kauno apskrities Bajorų draugijos vadas. Renginį užbaigėme bendra nuotrauka.2017-08-05 Kauno apskrities Bajorų bendruomenė vyko į Varnius, kur lankėsi Žemaičių vyskupystės muziejuje ir Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje (Varnių katedroje), kuri  yra savotiškas panteonas, kur manoma, jog yra palaidota apie 10 Žemaičių vyskupų, tarp jų ir Merkelis Giedraitis, jos centriniame rūsyje - Vyskupų kriptoje - stiklu dengtuose karstuose guli vyskupai Simonas Mykolas Giedraitis ir Juozapas Arnulfas Giedraitis, virš abiejų vyskupų karstų kabo jų giminių herbai, bylojantys apie vyskupų priklausomybę garsioms Lietuvos kunigaikščių Giedraičių dinastijoms, iš kurių išėjo daug bažnytiniame gyvenime nuveikusių Giedraičių, pradedant palaimintuoju vienuoliu Mykolu Giedraičiu (1425-1485). 15.00 val. Bajorai atvyko į Medvėgalnio kalną, kur kilmingų Jurskių ir Bytautų giminių kapinaitėse br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas aukojo šv. Mišias už čia palaidotus mirusiuosius ir apylinkės gyvuosius. Vėliau Bajorai vyko į KABD Tarybos narės, garbės bajorės Snieguolės Jurskytės Karužiškės dvarą, Šilalės r., kur pristatytos "Sibiro suvenyras" ir Lietuvos radijo pradininkui Alfonsui Jurskiui skirtos parodos. Bajorai S. Jurskytę pasveikino su garbingu 85 metų jubiliejumi.  


2017-07-29 Palėvenės dvaro parke, Stirniškių k., Subačiaus sen., Kupiškio raj. (www.palevene.lt), įvyko jau 20-ą kartą Panevėžio apskrities Bajorų bendruomenės suorganizuota Lietuvos Bajorų šventė - sąskrydis, kuriame dalyvavo ir Kauno apskrities Bajorų bendruomenė.

 

Mūsų laukė atrakcijos, muzika, pirtelė, geranoriškas bičiulių būrys, o puikiai pabendravę ir pasilinksminę grįžome su neišdildomais įspūdžiais.


2017-07-21 Kaune, KABD, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto - LDK - Riterių Ordino, Ponų Tarybos atstovai susitiko su Lietuvoje draugišku vizitu viešėjusiais, Vokietijoje gyvenančiais kilmingaisiais Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Bodo Graf von Lüttichau, Graf Ferenz Kornis, Vicco von Bülow. Svečiai domėjosi šių organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime. Nuotraukoje: iš kairės Vicco von Bülow, Graf Ferenz Kornis, Bodo Graf von Lüttichau, Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Artūras Giedraitis, Ričardas Algimantas Kliučinskas, Grafas Anton von Gravrock, Emilija Giedraitytė.


2017-07-06 Valstybinės šventės proga iškilmingai atidengta pirmojo Kauno burmistro Jono Vileišio skulptūra. Kauno Bajorai Tautinę giesmę giedojo prie Raudondvario pilies dvaro ir Kauno pilies!


2017-07-01 Valdovų rūmuose naujai legitimuotiems Bajorams buvo įteikti Bajorystės pripažinimo aktai, inauguruotas naujai išrinktas LBKS vadas Perlis Vaisieta. Šį renginį papuošė koncertas, kurį atliko Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas žymusis Čiurlionio styginių kvartetas, kurio meno vadovas ir jo violončelininkas bajoras Saulius Lipčius ir Vokietijoje gyvenanti pianistė Guoda Gedvilaitė, kuri naujai legitimuota Bajore (guoda.de). Renginio video


2017-06-23 Radavičių sodyboje, Šiaulių raj., Vileikių kaime įvyko Šiaulių Bajorų organizuota išradinga Joninių šventė į kurią pakviesti atvyko ir Kauno bei Panevėžio Bajorai. Joninių šventės metu uždegtas Joninių laužas, prie kurio su Karuna Reiki ir netradicinių mokymų meistre - mokytoja, kvalifikuota žolininke iš Klaipėdos Nijole Diržininkiene atskleidėme ugnies sveikatinimo galias, bėgiojome per žarijas, rinkome stebuklingas žoleles, sužinojome apie jų naudą, pynėme ir plukdėme vainikus, vaišinomės sveikais ir skaniais patiekalais ir pagerbėme atvykusius mūsų Jonus.

Tai buvo nepakartojamas ir stebuklingas vakaras, pilnas sakralumo ir šviesos. Filmukas (bėgimas per žarijas).


2017-05-28 įvyko p. Gertrūdos Kliučinskienės organizuota šventė, skirta nacionalinės tapatybės išsaugojimui, puoselėjimui, tautinio kostiumo metams pažymėti. 12.00 val. Kauno šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Papilio g. 9, įvyko šventės dalyvių prisistatymas, Šv. Mišios, kurias aukojo br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas, Kauno pranciškonų vienuolijos gvardijonas, bažnyčios vadovas, mūsų bendruomenės narys, dalyvių koncertas (išviso 13 muzikos ir šokių kolektyvų) ir dalyvių eisena: Šv. Jurgio bažnyčia, Maironio paminklas, Vilniaus g., Vytauto Didžiojo paminklas. Prie Vytauto paminklo Kaune, Laivės alėjoje, Šv. Jurgio ordinais apdovanoti Lietuvos Bajorai Kęstutis Kazimieras Ignatavičius ir Steponas Kubeckas. Video


2017-05-21 Kauną pasiekė neįprastas siuntinys. Šv. Adalberto riterių ordino rūpesčiu atplukdytos šv. Adalberto - Vaitiekaus relikvijos. Puoselėjant senovines tradicijas šv. Adalberto relikvijos į Kauną buvo atplukdytos senoviniu burlaiviu ir iškilmingai atlydėtos į Rotušės aikštę. Čia šv. Adalberto ordino riteriai ir Gniezno katedros klebonas kanauninkas relikvijas iškilmingai įteikė broliams pranciškonams, kurie įsikūrę šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje. Šv. Adalberto ordino riteriams 2012 m. aplankiusiems Gniezno mieste, kur ilsisi šv. Adalberto palaikai, kilo mintis perduoti dalį jo relikvijų į Lietuvą, kur dar gyvas būdamas taip troško atvykti šv. Adalbertas. Prireikė net penkerių metų kruopštaus darbo ir planavimo, kad ši idėja taptų realybe. "Šv. Adalberto relikvija – jo kūno dalelė, gauta Šv. Jurgio Kankinio bažnyčiai. Ji bus visą laiką altoriuje. Žmonės galės ateiti ir melstis prie šios relikvijos, prašyti užtarimo", – sakė R. Taučius. Gniezno arkivyskupo dovanota šventojo kaulo dalis buvo parvežta į Kauną anksčiau. Video


2017-05-20 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko neeilinis LBKS Seimas, kuriame vieneriems metams išrinktas LBKS Vadu Perlis Vaisieta, taip pat patvirtinti trys nauji LBKS Senatoriai: Andrius Krivickas, Kristina Giedraitienė, Liuda Markauskienė.


2017-05-19 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos renginys, kurio metu pas mus svečiavosi iš Vokietijos garbingas ir kilmingas svečias, H.S.H. titulas Kunigaikštis Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg su žmona Fürstin Uta Maria. Su svečiais gėrėjomės fortepijonu atliekamos muzikos ir solistės dainų. Toliau pažintis tęsėsi restorane DANIELA.


2017-05-14 Kauno apskrities Bajorų draugijos bendruomenė autobusu vyko į kelionę ir lankėsi Šiluvoje, Tytuvėnuose vienuolyne, Šiauliuose (lankomiausiose vietose, Frenkelio viloje), kur mus draugiškai sutiko Šiaulių Bajorai, vykome į Kryžių kalną, kur palikome  atsivežtą kryžių, Burbiškio dvare lankėmės festivalyje "TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖ". Su linksma nuotaika ir dideliais įspūdžiais grįžome į Kauną.

Šiaulių Bajorai pakvietė mus į 2017-06-23 jų organizuojamas Jonines netoli Tytuvėnų, ateityje dar daug laukia įspūdingų kelionių ir renginių!


2017-05-11 VDU Kauno botanikos sode, Ž. E. Žilibero g. 6, Kaune, pagerbtas Abiejų Tautų Respublikos 1794-ųjų sukilimo vado, generolo, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvio Tado Kosciuškos atminimas, organizuota Lenkijos instituto Vilniuje iniciatyva, bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir Kauno Aleksoto seniūnija. Renginyje dalyvavo diplomatinio korpuso, Kauno miesto savivaldybės atstovai ir miesto gyventojai, bajorai, išklausėme istoriko prof. Valdo Rakučio paskaitą "Generolas Tadas Kosciuška – laisvę mylinčių Lenkijos, Lietuvos ir Amerikos tautų nacionalinis didvyris", buvo pristatytas inscenizuotas XVIII a. pab. – XIX a. pr. karių pasirodymas, kuriame dalyvo LDK 1-asis Didžiojo etmono pėstininkų regimentas (iš Ukmergės), Kauno karo istorijos klubas prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus, LDK generolo Juzefo Beliako Lietuvos totorių karo istorijos klubas, 1-asis princo Albrechto lietuvių dragūnų pulkas (iš Klaipėdos), Kauno pavieto laisvieji šauliai, Aleksoto 4-ojo pėstininkų pulko voltižieriai, Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Aleksoto 212 kuopa. Po pasirodymo pasodintas medelis (bukas) Tadui Kosciuškai atminti.

T. Kosciuška (1746 – 1817) – Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, generolas, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvis (1775 – 1783 m.), vyriausiasis 1794 metų sukilimo vadas. Jo garbei pavadintas aukščiausias Australijoje kalnas. Vilniuje ir Kaune yra Tado Kosciuškos gatvės. 2017 metų balandį Seimas priėmė rezoliuciją, skirtą paminėti T. Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. T. Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašą. Plačiau LTPL


2017-05-04 Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ketvirtadienį susitikusi su Lietuvoje viešinčiu Belgų karaliumi Philippe'u (Filipu), aptarė regionui reikalingas saugumo užtikrinimo priemones ir pabrėžė, kad padėtis Baltijos šalyse atspindi visos Europos saugumo padėtį. Video

[Grįžti↑]


2017-04-26 Kauno įgūlos karininkų ramovės 80 metų jubiliejaus proga įvyko įspūdingas uždaras šventinis renginys. Pasveikinti atvyko Krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas, Vilniaus įgūlos karininkų ramovės vadovybė, dalyvavo kariuomenės ir organizacijų kurios įsikūrusios šiame istoriniame pastate bei remėjų atstovai, pakviesta ir Kauno apskrities Bajorų draugijos vadovybė. Renginį lydėjo įspūdinga meninė programa, ugnies šou, riterių kovos. Video «1»«2»«3»


2017-04-23 10.30 val. broliai pranciškonai sukvietė tikinčiuosius į titulinę Kauno Šv. Jurgio bažnyčios šventę (Papilio g. 7, Kaune). Šv. Mišiose pamokslavo Br. Astijus Kungys OFM, giedojo mažieji mokyklinukai. Po šv. Mišių Kauno pavieto Laisvieji šauliai šaudė iš patrankos, visi pasivaišinti ant laužo virta koše, brolių pagaminta gira.


2017-04-20 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos renginys, kurio metu baigusiam KABD Vado kadenciją Kęstučiui Kazimierui Ignatavičiui Draugijos Vadas Andrius Krivickas Tituliniu - Pareiginiu Dekretu suteikė Kauno pavieto Bajorų Maršalkos istorinį titulą. Bajorės Kristinos Savickytės Giedraitienės pranešimu iš anksto buvo pagerbtos Mamos, gėrėjomės paruošta menine programa: solistė Karolina Krivickaitė atliko Jurgos ariją iš Viačeslavo Ganelino miuziklo "Velnio nuotaka" (vadovas Elegijus Laimikis), taip pat literatūrinę - muzikinę kompoziciją "Esu Ieva, esu Magdalena" atliko aktorė Daiva Škelevaitė ir pianistė Ina Vaičienė. Mažieji Bajoriukai renginio metu buvo sudominti įvairiomis velykinėmis užduotimis, jiems talkino Bajorė Nomeda Gedvilaitė, išrinkti gražiausi margučiai ir jų savininkai apdovanoti dovanėlėmis, kurias įteikė Velykinio konkurso komisijos pirmininkė Liudvika Krisiukienienė. Video medžiaga: dainuoja Karolina Krivickaitėmeninė kompozicija.


2017-04-13 kartu su pranciškonų bendruomene Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje dalyvavome Didžiojo ketvirtadienio 18.00 val. Šv. Mišiose. Buvo jauku ir prasminga. Broliai pranciškonai Jus visus kviečia į Didžiojo Tritdienio ir Šv. Velykų pamaldas.


2017-04-01 Jurbarko raj., Eržvilko apylinkėse vykęs pėsčiųjų žygis "Kęstutėnai" buvo jau septintasis, skirtas pagerbti Kęstučio apygardoje kovojusius Lietuvos laisvės kovotojus brolius. Už laisvę kovojusius Kęstučio apygardos partizanus Jurbarko krašte pagerbė apie 2,2 tūkst. žmonių, atvykusių iš visos šalies aplankyti didvyrių žūties, stovyklaviečių, slėptuvių, mūšių vietų. Keletas nuotraukų iš renginio.

Daugiau nuotraukų VORUTA.LT


2017-03-30 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune, įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Seimelis, kuriame pristatytos praėjusio laikotarpio Vado, kanclerio ir komisijų ataskaitos. Taip pat priimti nauji įstatai, kuriuos pasirašė šiame Seimelyje iš dviejų iškeltų kandidatų, naujai išrinktas KABD Vadas Andrius Krivickas. Buvo išrinkti 18 KABD Tarybos nariai, kurių sąrašas Draugijos svetainės kontaktų skyrelyje [Kontaktai]. Vijoleta Kamandulienė, Paplauskų giminės bajorė, herbas Trzaska, paskirta KABD revizore. Išklausyti Seimelio dalyvių paklausimai ir pasisakymai. Seimelį vedė baigęs KABD Vado kadenciją Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, sveikinimo žodį tarė atvykęs svečias, laikinai einantis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vado pareigas Perlis Vaisieta.

Daugiau nuotraukų.


2017-03-28 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune, įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Tarybos posėdis, kurio metu priimtas sprendimas 71 bajorus, pateikusius prašymus įstoti į KABD ir atitikusius Įstatuose nustatytus reikalavimus pripažinti tikraisiais nariais, nustatytas 2017 m. nario metinis mokestis 12 eurų. Taip pat aptarti visi KABD ir 2017-03-30 vyksiančio Seimelio organizaciniai klausimai.


2017-03-19 Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, Papilio g. 9, Kaune, po Šv. Mišių, bendros maldos už tuos kuriuos palietė onkologinė liga ir jų artimuosius, konferencijų salėje gėrėjomės įdomiu ir nuotaikingu spektakliu "ŽEMAITĖS TRYS MYLIMOS", kurį mums suvaidino šaunūs Panemunės senelių namų Dienos centro Dramos studijos aktoriai, o režisavo kūrybinga Kauno bajorė Aleksandra Gudžinskienė. Po spektaklio Kauno apskrities Bajorų draugijos vardu pasveikinti talentingi aktoriai ir režisierė mus pakvietė puodeliui arbatos, visi maloniai pabendravome ir pasidalinome įspūdžiais.

 


2017-03-11 11.00 val. įvyko Kauno moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena, skirta Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, nuo Kauno arkikatedros bazilikos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur taip pat buvo nešama Kauno apskrities Bajorų draugijos vėliava, 12.00 val.  dalyvauta Iškilmingame minėjime Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 14.00 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos šventinis renginys, kuriame nuo Kauno apskrities Bajorų draugijos, Lietuvos gynėjams ištartas sveikinimo žodis. Koncertavo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto mišrus choras "Veritas". Video

Susitikome, susipažinome su tais, kurie drąsiai, netausodami savęs, savo gyvenimu ištarė Laisvei – taip. O Laisvė turi kainą... 

[Grįžti↑]


2017-03-07 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Tarybos posėdis. Tarybos posėdyje peržiūrėti Draugijos naujos redakcijos Įstatai, priimta artėjančio neeilinio Seimelio, kuris vyks 2017-03-30 18.00 val. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune, dienotvarkė. Taip pat Draugijos Vadas pasirašė raštus adresuotus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui, kuriame išreikštos vadovybės ir narių pastabos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 143 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo" pakeitimo" priimtai naujai tvarkai, pagal kurią "neprižiūrėti kapai" po dvejų metų raginimų, iš nedrausmingų giminaičių būtų perimti ir perleisti šiai giminei visiškai svetimiems asmenims bei prašoma iš naujo peržiūrėti ir nustatyti kitas, ne tokias drastiškas priemones. 

Posėdžio protokolas 


2017-03-04 įvyko Kovo 11-osios gatvės bendrijos organizuojamas pėsčiųjų žygis "LIETUVAI- JAUNĄSIAS JĖGAS!", skirtas paminėti Lietuvos globėją Šv. Kazimierą bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą - 1990 m. kovo 11 d. 

Susirinkęs gausus pilietiškų lietuvių būrys rinkosi žygį didžiajam 30 kilometrų arba mažajam 10 kilometrų ratui per Kauną, aplankant įdomias, istorines miesto vietas, kurias būtų sunku rasti istorijos vadovėliuose. Žygio startas 09.00 val. vyko nuo Kauno technikos mokymo centro, V. Krėvės 114, Kaune, kur palaimino visus vienuolyno gvardionas ir Kauno apskrities Bajorų draugijos kapelionas Paulius Saulius Bytautas, o finišas Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Papilio g. 7, kur diplomais ir medaliais buvo apdovanoti finišą pasiekę ištvermingiausi žygeiviai. Žygio metu Kauno Petrašiūnų, Žemųjų Kaniukų ir Seniavos kapinėse iškilmingai padėtos gėlės prie Kovo 11-osios akto Signatarų kapų, dalyvavo LR Seimo nariai dr. Mindaugas Puidokas ir Lauras Stacevičius. Šiame žygyje plevėsavo ir Kauno apskrities Bajorų draugijos vėliava. Plačiau apie žygįplakatas. Raginame ateityje šiuose pilietiškuose žygiuose dalyvauti jaunuosius mūsų Bajorus.


2017-02-26 baigėsi 18-oji Vilniaus knygų mugė, kurios tema: Lietuviški ženklai pasaulyje. Knygų mugėje savo knygą "Iš praeities versmės", pristatė autorė Kristina Savickytė - Giedraitienė, h. Dryja, LBKS, Šv. Adalberto - LDK - Riterių ordino, LGHD narė. Tai puikiai išleista, solidi ir gausiai iliustruota knyga, puslapiuose - Geležiūnų giminės ir susijusių šeimų lemtis Laiko toliuose... Monografija, 2016 m., Vilnius. Išleido UAB "Dizaino meistrai", spausdino "Standartų spaustuvė". ISBN 978-609-95460-5-6

Vilniaus knygų mugėje viešėjusi Myro pilies muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Sofija Šunkevič papasakojo, kaip Vokietijoje buvo aptikti Radvilų portretai ir kaip jie sugrįžo į Radvilų pilį Myre. Plačiau

Taip pat šioje tarptautinėje knygų mugėje galima buvo susipažinti su Ukrainos leidyklos "Baltija Druk" knygomis, leidyklai vadovauja lietuviai Virginijus Strolia ir Rūta Malikėnaitė. Kijeve leidžiamos knygos apie LDK istoriją, viena iš jų knyga "Kunigaikščiai Ostrogiškiai", jos ištrauka 


2017-02-23 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos narių susirinkimas, kurio metu dalyvavo 44 Lietuvos bajorai. Renginį vedė KABD Vado pavaduotojas Algirdas Prekeris, VDU doktorantas Simonas Jazavita paskaitė paskaitą "Lietuva 1918 metais. Bajorai-Signatarai". Taip pat aptarėme numatomus Draugijos statuto pakeitimus ir pasiruošimą Draugijos Seimeliui (Seimelis vyks 2017-03-30 18.00 val.), pabendravome prie vaišių stalo. Didelis AČIŪ gausiai susirinkusiems Bajorams.


2017-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, po 10.00 val. iškilmingų šventų mišių Kauno Kristaus Prisikėlimo  bazilikoje (Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas SJ), 11.00 val. startavo Kauno studentų, moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį kurioje plevėsavo ir Kauno apskrities Bajorų draugijos vėliava. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje įvyko iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, apsilankėme muziejuje. Video

[Grįžti↑]


2017-01-28 12.00 val. Lietuvos technikos bibliotekoje, adresu Šv. Ignoto g. 6, Vilniuje, LBKS aštuntajame 2014 - 2018 m. kadencijos Senato posėdyje patvirtinti LBKS vado Juozo Kamenecko ir Senato maršalkos Mindaugo Sadausko atsistatydinimai. LBKS vado pareigoms išrinktas Perlis Vaisieta ir suteikti įgaliojimai iki neeilinio Seimo, įvyksiančio gegužės mėnesio pabaigoje, o taip pat slaptu balsavimu išrinktas LBKS Senato maršalka Egidijus Matulevičius. Posėdžio metu vyko senatorių diskusijos, svarstyti organizacijai labai svarbūs sprendimai, numatytos sekančio LBKS Senato posėdžio ir neeilinio Seimo datos (Seime nustatytas 100 deleguotų narių skaičius iš kurių 29 Kauno kraštui), darbotvarkės. Po Legitimacijos tarybos pirmininko Artūro Ruko Daujočio pranešimo buvo patvirtinti legitimacijos dokumentai - legitimuoti 23 nauji LBKS nariai pagal kraštus: 17 Vilniaus, 6 Kauno. Artimiausias LBKS Senato posėdis 2017-04-22 12.00 val.


2017-01-26 18.00 val. Kauno Pranciškonų vienuolyno salėje, Papilio g. 7 įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos narių susirinkimas, kurio metu savo knygą apie "Dryja" herbo bajorų giminę pristatė p. Kristina Savickytė-Giedraitienė, buvo aptarti aktualūs klausimai susiję su artėjančiu Senato posėdžiu, bei numatomu LBKS Seimu, pabendrauta prie suneštinių vaišių stalo taip pažymint Naujųjų 2017 metų pradžią. 


2017-01-08 Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos Naujametinis šventinis pokylis, kuriame dalyvavo net 65 gerbiami šio krašto Bajorai.

Renginį vedė ir koncertavo Kauno apskrities Bajorų draugijos vadas Kęstutis Ignatavičius, taip pat dainavo solistė Karolina Krivickaitė (video), grojo profesionalus muzikantas, o jaukų ir šiltą vakarą lydėjo šokiai, skambėjo nuoširdūs tostai, palinkėjimai.
Renginio organizatoriai: Audrius Sabas, Andrius Krivickas, Algirdas Prekeris, Liudvika Krisiukėnienė, Greta Korsakovienė, Jovita Antanaitienė.

[Grįžti↑]→[NAUJIENOS]


 2016 METŲ ĮVYKIAI

2016-12-31 12.00 val. Kauno mažajame teatre, M. Daukšos g. 34, Kaune įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos narių vaikučiams Naujametinė eglutė. Pažiūrėkite kaip buvo linksma. 

Visi dalyvavę gėrėjomės nuotaikingu spektakliu "Kotonai Paryžiuje", mažieji sulaukė linksmo Senelio Šalčio, kuris be galo įdomiomis užduotimis išjudino ne tik juos, bet taip pat tėvelius ir senelius. Bajoriukai už atliktas užduotis ir linksmus pasisakymus buvo apdalinti dovanėlėmis. Renginio organizatorė: Liuda Markauskienė.


2016-11-25 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, atstovaujama Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko ir Vilniaus krašto bajorų sąjungos (toliau - VKBS), atstovaujama vado Kazio Mackevičiaus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas savanoriškai pagal savo kompetencijas bendradarbiauti puoselėjant bendras Lietuvos kariuomenės ir VKBS vertybes, šviesti ir informuoti visuomenę apie Lietuvos saugumo ir gynybos politiką, ugdyti pilietinę visuomenę. Pasirašyta sutartis galioja ir Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai.

[Grįžti↑]


2016-11-23 12.00 val. Joniškio "Aušros" gimnazijoje iškilmingai atidengta memorialinė lenta bajorui Stanislovui Goesui ir pristatytas iš knygų sukurtas Atminties dvarelisAtminties dvarelio kūrimo akimirkos.

Apie kilminguosius Goesus ir priklausantį herbą rasite skyrelyje [Giminės - Aprašymai].


2016-11-17 15.00 val. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune įvyko Tautinės kultūros centro organizuojamo kasmetinio respublikinio projekto GIMINĖS MEDIS - 2016 parodos pristatymas, projekto apibendrinimas, kūrybinių darbų konkurso apdovanojimai.

LBKS Kauno apskrities Bajorų draugija yra šio projekto partnerė ir kiekvienais metais dalyvauja vertinimo komisijoje bei apdovanojimuose. Plačiau»

LBKS Kauno apskrities Bajorų draugijos Įvaizdžio grupė


2016-11-12 Joniškio kultūros centre, Žemaičių g. 14, Joniškyje įvyko mokslinė konferencija "Bajorai von Goesai, Medvilionių dvaras ir epocha". Šalia Madvilionių kaimo (Joniškio r.) tebestovi Stanislovo von Goeso (1844–1916) Medvilionių dvaro gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Kai Joniškio rajono valdžia nutarė griauti dvarą, sujudo aktyvūs to krašto visuomenininkai. Jie buvo išgirsti – Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie Kultūros paveldo departamento sprendimu 2016 metų vasarį dvaro gyvenamasis namas ir vasarnamis įrašyti į kultūros vertybių registrą.

Grafas Anton von Gravrock, h. Gravrock, LBKS senatorius, Kauno apskrities Bajorų draugijos Tarybos narys


2016-11-05 Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Aušros Vartų g. 5, Vilniuje įvyko iškilmingas koncertas, kurio metu pažymėtas Lietuvos Karinių pajėgų Garbės sargybos orkestro 25 metų jubiliejus. Kviestiniame vakare dalyvavo Estijos, Latvijos karinių orkestrų vadovai, garbūs muzikos, kariuomenės atstovai. Plačiau» 

Koncerto dalyviai ir svečiai: iš kairės Latvijos Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų orkestro dirigentas, kapelmeisteris kpt. ltn. Guntis Kumačevs, Estijos kariuomenės orkestro vadovas kapelmeisteris plk. ltn. Peeter Saan, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras, liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestro vyr. dirigentas mjr. Egidijus Ališauskas, straipsnio autorė Kristina Savickytė - Giedraitienė, kompozitorius doc. Kazys Daugėla. Antroje eilėje kairėje - Latvijos Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų orkestro vadovas plk. ltn. Dainis Vuškāns.

Kristina Giedraitienė, h. Dryja, LBKS, LGHD narė


2016-11-08 15.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje, K. Donelaičio g. 64, Kaune įvyko istorinis pokalbis "Ką bajorui reiškė būti kariu?". Istoriniam pokalbiui pasirinkta būtent ši tema, nes nuo XIV a. pabaigos šaukiamoji bajorų kariuomenė tapo svarbiu LDK gynybos ramsčiu, laimėjusiu didžių mūšių ir išlikusiu iki XVIII a. pabaigos. Organizatorius: Vytauto Didžiojo karo muziejus. Renginyje dalyvavo Kauno apskrities bajorų draugijos nariai, pokalbį moderavo muziejaus istorikai Arvydas Pociūnas ir Matas Toliušis.

Po renginio įvyko Kauno apskrities Bajorų draugijos susirinkimas, buvo sprendžiami aktualūs klausimai, planuojami artimiausi renginiai.

[Grįžti↑]


2016-09-17 Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje, įvyko renginys "ŠV. JUOZAPO VITRAŽAS".

"Iš atminties versmės, iš praeities versmės...
Semiame savastį, dvasios grynumą, poelgių nuoširdumą, ryžtą aukotis, (ne)nuolankumą...
Kiekvienas istorijos tarpsnis ugdo savus didvyrius, pašauktuosius, savuoju laiku įprasminusius Tautos laisvės valią…
Senųjų amžių Lietuvos valdovai, vieniję Didžiąją Kunigaikštiją;
Karo vadai, tvirtinę Valstybės paribius;
Mecenatai, kūrę miestus;
Sukilimų šaukliai ir narsūs kariai, gynę gimtąjį kraštą;
Karžygiai, pasiaukoję dėl prikeltos Naujiesiems laikams Lietuvos…
Jų likimai, pasiaukojimai mus sutvirtina, vienija..."
"Memento posteri" ("Atmink ateinančius")... Šis kilnios riterystės kvietimas sutelkė bendram tikslui ir vienos Lietuvos giminės palikuonis.

2016-09-17 Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo pašventintas Šv. Juozapo garbei skirtas vitražas (donatoriai – Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima). Šv. Mišias už giminės protėvius aukojo LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas, Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į renginį atvyko Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas, VšĮ "LDK Atminties rūmai" direktorius Danielius Vervečka, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Juozas Kameneckas su šeimomis. Iškilmingame renginyje dalyvavę Šv. Adalberto – LDK - Riterių ordino kapitulos nariai inauguravo Ordino riteriais: Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijoną – kun. Paulių Saulių Bytautą OFM, bajorus Petrą Piekų ir Antaną Sirtautą.
Reportažus apie šventę parengė LRT, INIT TV žurnalistai. INIT TV reportažas Šv. Jurgio bažnyčioje
Popietę vienoje istorinių Kauno pastatų menių vyko Kristinos Savickytės-Giedraitienės knygos "Iš praeities versmės" pristatymas. Knygos puslapiuose – Geležiūnų giminės ir susijusių šeimų lemtis Laiko toliuose... Renginio metu iš visos Lietuvos ir tolimosios Kanados atvykę giminės, taip pat garbių organizacijų svečiai būriavosi prie Geležiūnų giminės medžio (XVIII-XXI a.), kuriame įrašyti daugiau kaip 430 asmenų, o lapo juosta nusitęsė beveik 4 metrus... Ir patys jauniausieji dalyviai nekantravo susirasti savo vardus...
"Istorijos verpetai įsuka, išblaško, keičia, lemia tautų, žmonių likimus. Tauta ir kiekvienas joje yra susiję nedalomais ryšiais, tautos istorija yra ir asmens – kuriančio, mylinčio, kenčiančio istorija...
Gyvenantys dabartyje esame palikuonys garbingų šeimų, mūsų protėvių, kurių, deja, ne visų vardus žinome. Tačiau įsiklausykime... Jie pasiekia mus mintimi, lakiu posakiu, gestu, žvilgsniu, pasikartojančiu vardu ar likimu... Ataidi dainos ar giesmės posmas... Būtent iš jų semiamės stiprybės, valios, gerumo, vilties.
Nors Laiko upė negailestingai keičia gyventas vietas, blaško prisiminimus, privalome atminti prabočius, kad jų gyvenimai neliktų tik datos, įrėminančios gimimą ir išėjimą..."
Renginio organizatoriai: Kristina Savickytė - Giedraitienė, h. Dryja; LBKS, Šv. Adalberto - LDK - Riterių ordino, LGHD narė; Artūras Giedraitis, h. Vanagas; LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos narys, Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino kancleris.

Nuotrauka Nr. 1. Šv. Mišias aukoja: iš kairės Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas ir kunigas Saulius Paulius Bytautas.
Nuotrauka Nr. 2. Iš kairės Kristina ir Artūras Giedraičiai.

Nuotrauka Nr. 3. Šv. Juozapo vitražas Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.
Nuotrauka Nr. 4. Knyga "Iš praeities versmės", autorė Kristina Savickytė-Giedraitienė, h. Dryja. LBKS, Šv. Adalberto - LDK - Riterių ordino, LGHD narė.
Nuotrauka Nr. 5. Geležiūnų giminės medis, XVIII-XXI a.
Nuotrauka Nr. 6. Knygos pristatymo vakaras "Daugirdo" viešbutyje.


2016-09-16 16.00 val. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia, Papilio g. 7, Kaune įvyko EPD atidarymo šventė "Bendruomenių indėlis atgaivinant Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčią". Pažintinis renginys su koncertu. Renginio metu buvo supažindinama su šio kultūros paveldo objekto restauracijos eiga, atliktais darbais ir perspektyvomis. Aktualizuojami kultūros paveldo objektai: Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia. Apie šiuos objektus plačiau
Organizatorius: Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyrius ir VšĮ "Domus pacis". Bendraorganizatoriai: VšĮ "Kauno vartai", Kauno apskrities Bajorų draugija ir Kauno medikų bendruomenė.

[Grįžti↑]→[NAUJIENOS]

Rugpjūtis 2022
Pr A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dabar svetainėje 10 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas