Kauno apskrities Bajorų draugijos Įstatai / Articles of association Kaunas Nobility Society

 

KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA

 

ĮSTATAI

 

 1.      Bendrosios nuostatos

Asociacijos pavadinimas – Kauno apskrities Bajorų draugija (toliau – DRAUGIJA). DRAUGIJA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti DRAUGIJOS narių veiklą, atstovauti DRAUGIJOS narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.2. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. DRAUGIJA yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja.
1.3. DRAUGIJA veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais (toliau – Įstatai).
1.4. DRAUGIJA gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Įstatuose.
1.5. DRAUGIJOS teisinė forma – asociacija. Turi sąskaitą banke, antspaudą, vėliavą ir kitą simboliką.
1.6. DRAUGIJOS finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 

2. DRAUGIJOS veiklos tikslai ir veiklos sritys

2.1. DRAUGIJOS veiklos tikslai yra:
2.1.1. skatinti pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai;
2.1.2. puoselėti Lietuvos dvasinį atgimimą, krikščioniškąsias vertybes;
2.1.3. populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas, senovės lietuvių bajorų dvasią ir priedermę šiuolaikinėje visuomenėje;
2.1.4. gaivinti Lietuvoje teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus;
2.1.5. savo pavyzdžiu bei pasiūlymais kurti labiau išsilavinusią, aktyvesnę ir paslaugesnę visuomenę.
2.2. Siekdama įgyvendinti Įstatų 2.1. punkte nurodytus veiklos tikslus, DRAUGIJA:
2.2.1. tyrinėja praeitį – genealogiją, heraldiką, bajorijos ir dvarų kultūros paveldą;
2.2.2. organizuoja kultūrinius renginius (koncertus, parodas, konferencijas ir kt.);
2.2.3. populiarina ir plėtoja DRAUGIJOS veiklą, plėtrą, ryšius su šalies ir užsienio kilmingų asmenų organizacijomis;
2.2.4. aktyviai dalyvauja bajorijos vaikų ir jaunimo ugdyme, organizuoja klubus;
2.2.5. vykdo asmenų pretenduojančių į bajorystės pripažinimą dokumentų patikrą (legitimaciją);
2.2.6. organizuoja ceremonijas ir teikia bajorystės pripažinimo aktus;
2.2.7. kuria bajorišką atributiką;
2.2.8. gauna paramą ir teikia paramą bei labdarą, bei organizuoja su tuo susijusius renginius;
2.2.9. plėtoja ryšius ir atstovauja LBKS ir kitose giminingose šalies bei užsienio organizacijose, dalyvauja jų veikloje nario teisėmis;
2.2.10. bendrauja su kitomis Lietuvos bei užsienio kultūrinėmis – istorinio pobūdžio organizacijomis;
2.2.11. organizuoja internetinę svetainę ir leidžia su DRAUGIJOS tikslais susijusius leidinius;
2.2.12. įsigyja nuosavybę, turtą, jį valdo ir juo disponuoja.
2.3. Siekdama įgyvendinti Įstatų 2.1. punkte nurodytus tikslus, DRAUGIJA gali:
2.3.1. žodžiu, raštu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti DRAUGIJOS veiklos tikslus;
2.3.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
2.3.3. samdyti darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.3.4. gauti paramą (piniginių lėšų, bet kokio kito turto ar suteiktų paslaugų) iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų;
2.3.5. steigti juridinius asmenis, išskyrus tuos, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jų dalyviu;
2.3.6. įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams;
2.3.7. vykdyti kitokią veiklą, jeigu ji nedraudžiama Asociacijų įstatyme.
2.4. DRAUGIJA savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo narių neapmokamą organizacinį darbą, esant reikalui, samdomų darbuotojų darbą, LR įstatymais numatyta tvarka, DRAUGIJOS lėšas bei turtą. DRAUGIJA bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei asociacijomis, judėjimais ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka DRAUGIJOS veiklos tikslus.
2.5. Esant reikalui DRAUGIJA turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės aktams ir šiems Įstatams, reikalingą DRAUGIJOS tikslams siekti.

3. DRAUGIJOS narių teisės ir pareigos. Narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš DRAUGIJOS tvarka bei sąlygos

3.1. DRAUGIJOS nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, savanoriškai pareiškę norą tapti DRAUGIJOS nariais bei legitimacijos keliu įrodę savo bajorišką kilmę ir davę priesaiką. Jaunesni kaip 18 metų asmenys DRAUGIJOJE gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
3.2. Norint tapti DRAUGIJOS nariu, reikia DRAUGIJOS Tarybai pateikti nustatytos formos raštišką prašymą tapti nariu, kuriame kandidatas patvirtina, kad yra susipažinęs su Įstatais bei prisiima įsipareigojimus juos vykdyti ir dokumentus patvirtinančius bajorišką kilmę. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į DRAUGIJĄ priima DRAUGIJOS Taryba turint Legitimacijos komisijos rekomendaciją dėl bajorystės pripažinimo, artimiausiame Tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Nariu tampama davus priesaiką bei sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už einamuosius metus ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo apie priėmimą į narius dienos.
3.3. Narystė DRAUGIJOJE pasibaigia šiais atvejais:
3.3.1. išstojus iš DRAUGIJOS;
3.3.2. pašalinus iš DRAUGIJOS;
3.3.3. nariui mirus;
3.3.4. likvidavus DRAUGIJĄ.
3.4. DRAUGIJOS narys, norėdamas išstoti iš DRAUGIJOS, parašo prašymą DRAUGIJOS Tarybai, kuri artimiausiame posėdyje priima nutarimą dėl nario išstojimo iš DRAUGIJOS. Išstodamas iš DRAUGIJOS narys, privalo baigti vykdyti arba perduoti kitiems nariams savo prisiimtus įsipareigojimus.
3.5. Asmuo, turintis priešiškų DRAUGIJOS tikslams interesų arba teisiškai pripažintas dalyvavęs genocido ar holokausto, represinių struktūrų veikloje, gali būti nepriimtas, o priimtas – pašalintas iš DRAUGIJOS narių.
3.6. Taip pat DRAUGIJOS narys gali būti pašalintas iš DRAUGIJOS ir šiais atvejais:
3.6.1. be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 2 (du) metus nesumokėjo DRAUGIJOS nario mokesčio;
3.6.2. grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, DRAUGIJOS Įstatus, DRAUGIJOS narių pareigas ar DRAUGIJOS programas;
3.6.3. užsiėmė destruktyvine ar bet kokia kita DRAUGIJAI kenkiančia veikla. Jei dėl DRAUGIJOS nario destruktyvinės veiklos DRAUGIJAI yra padaroma moralinė ir (ar) materialinė žala ar kitoks nuostolis, šią žalą ar nuostolius padaręs DRAUGIJOS narys, privalo atlyginti ją, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.7. Sprendimą dėl DRAUGIJOS nario pašalinimo iš DRAUGIJOS priima DRAUGIJOS Taryba, artimiausiame posėdyje 2/3 Tarybos narių balsų daugumos pritarimu.
3.8. DRAUGIJOS nario mokesčiai bei visi kiti įnašai, taip pat DRAUGIJAI perduotas turtas, išstojusiam arba pašalintam iš DRAUGIJOS nariui, negrąžinami.
3.9. DRAUGIJOS narių pareigos:
3.9.1. laikytis DRAUGIJOS Įstatų, Seimelių ir valdymo organo priimtų sprendimų;
3.9.2. laiku mokėti DRAUGIJOS nario mokestį;
3.9.3. visokeriopai remti DRAUGIJOS veiklą;
3.9.4. saugoti ir tikslingai naudoti DRAUGIJAI priklausantį turtą;
3.9.5. vykdyti kitus įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus DRAUGIJAI.
3.10. DRAUGIJOS nariai turi teisę:
3.10.1. dalyvauti ir balsuoti DRAUGIJOS visuotiniuose narių susirinkimuose (Seimeliuose);
3.10.2. naudotis DRAUGIJOS teikiamomis paslaugomis, dalyvauti rengiant ilgalaikę plėtojimo programą bei stiprinti materialinę bazę;
3.10.3. rinkti ir būti išrinktiems į DRAUGIJOS valdymo organus;
3.10.4. teikti pasiūlymus DRAUGIJOS veiklos klausimais ir reikalauti jų svarstymo DRAUGIJOS visuotiniuose narių susirinkimuose (Seimeliuose);
3.10.5. bet kada išstoti iš DRAUGIJOS, apie tai raštu pranešus DRAUGIJOS Tarybai ir pilnai atsiskaičius su DRAUGIJA;
3.10.6. ginčyti Bajorų garbės teisme visuotinių narių susirinkimų (Seimelių), DRAUGIJOS Tarybos ir (ar) vienasmenio valdymo organo (Vado) sprendimus bei ginti savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
3.10.7. nedelsiant pranešti DRAUGIJAI apie savo adresus korespondencijai ir kitus kontaktinius duomenis bei informuoti apie jų pasikeitimą;
3.10.8. kitas teisės aktuose nustatytas teises, kurios neprieštarauja DRAUGIJOS Įstatams.
3.11. DRAUGIJOS nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
3.12. Visuotinis narių susirinkimas (Seimelis), DRAUGIJOS vienasmenio valdymo organo (Vado) teikimu, asmeniui, ne DRAUGIJOS nariui, nusipelniusiam DRAUGIJOS veiklai, gali suteikti DRAUGIJOS garbės nario vardą.
3.13. DRAUGIJOS nario mokesčių ir kitų DRAUGIJOS nustatytų įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka Įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo (Seimelio) sprendimu atskiru dokumentu. Nario mokesčiai turi būti sumokėti kasmet iki einamųjų metų kovo mėnesio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai priimamas naujas DRAUGIJOS narys.
3.14. DRAUGIJOS nariams vyresniems nei 75 metai, jų rašytiniu prašymu DRAUGIJOS Vadui, gali būti suteikiamas emerito statusas, atleidžiantis nuo nario mokesčio su galimybe dalyvauti veikloje be balsavimo teisės. Emerito statusą suteikia DRAUGIJOS Taryba, Vado teikimu.

 4.DRAUGIJOS valdymas

4.1. DRAUGIJA įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
4.2. DRAUGIJOS organai yra:
4.2.1. visuotinis narių susirinkimas – Seimelis;
4.2.2. Taryba;
4.2.3. Vadas;
4.2.4. Revizorius (Revizijos komisija);
4.2.5. Legitimacijų komisija;
4.2.6. Bajorų garbės teismas;
4.2.7. Kancleris.
4.3. Seimelis turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. Seimelis neturi teisės pavesti kitiems DRAUGIJOS organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

4.4. DRAUGIJOS valdymo organai yra Taryba ir Vadas.
4.5. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris sprendžia klausimus, nepriklausančius Seimelio ar Vado kompetencijai.
4.6. Vadas yra vienasmenis valdymo organas, kuris organizuoja kasdieninę DRAUGIJOS veiklą.
4.7. Komisijos yra kolegialūs organai, kurie vykdo veiklą, nesusijusią su DRAUGIJOS valdymu.

4.8. Visų DRAUGIJOS organų (Visuotinio narių susirinkimo-Seimelio, Tarybos, Komisijų, Bajorų garbės teismo, darbo grupių ir kt.) susirinkimai, posėdžiai ir jų metu sprendimų priėmimas, pasitelkiant šiuolaikines technologijas (telefoninės, vaizdo ar internetinės konferencijos būdu, elektroniniu paštu) gali vykti nuotoliniu būdu pagal Įstatuose numatytą sušaukimo tvarką ir atitinka tiesioginį narių dalyvavimą posėdyje. Tokiu būdu priimti sprendimai turi analogišką įprasta tvarka rengtiems susirinkimams teisinę galią. Nuotoliniu būdu vykstantys susirinkimai turi būti protokoluojami taip pat, kaip ir tradiciniai susirinkimai.

5. Seimelio kompetencija, sušaukimo atvejai ir tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, narių dalyvavimo bei atstovavimo jiems šiame organe tvarka

5.1. Seimelis:
5.1.1. keičia Įstatus;
5.1.2. keičia buveinę, renka ir atšaukia Vadą, Tarybos narius, nustato Tarybos narių skaičių;
5.1.3. nustato DRAUGIJOS narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir, esant reikalui, atleidžia nuo nario mokesčio;
5.1.4. tvirtina DRAUGIJOS Kanclerio finansinę ataskaitą ir DRAUGIJOS Vado veiklos ataskaitą;
5.1.5. tvirtina DRAUGIJOS organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes bei atlyginimų dydį;
5.1.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl DRAUGIJOS tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.1.7. priima sprendimą dėl DRAUGIJOS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.1.8. tvirtina ir atšaukia Revizijos, Legitimacijos komisijas ir Bajorų garbės teismo narius bei Kanclerį, tvirtina komisijų darbo reglamentus, sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą jie nepriskirti kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos;
5.2. Seimelius sušaukia ir organizuoja Vadas arba Taryba 2/3 balsų daugumos pritarimu.
5.3. Eilinis Seimelis turi įvykti kas 1 (vienerius) metus. Esant tam tikroms aplinkybėms, kai susirinkimai negalimi, Seimelio darbas gali būti organizuojamas ir vykti nuotoliniu būdu.
5.4. Neeilinis Seimelis turi būti sušauktas, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/2 DRAUGIJOS narių, 2/3 Tarybos narių arba Vadas. Neeilinio Seimelio iniciatoriai Vadui arba Tarybai pateikia paraišką, kurioje nurodo Seimelio sušaukimo priežastis ir tikslus, pasiūlymus dė1 Seimelio darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektus. Neeilinis Seimelis turi įvykti ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
5.5. Pranešimas apie Seimelio sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Įstatų 10.1. punkte nurodytame dienraštyje, patalpinamas DRAUGIJOS internetinėje svetainėje ir papildomai išsiunčiamas DRAUGIJOS nariams jų pateiktais elektroninio pašto adresais.
5.6. Seimelyje sprendžiamojo balso teisę turi visi DRAUGIJOS nariai. Seimeliui priimant sprendimus, kiekvienas DRAUGIJOS narys turi vieną balsą arba tiek balsų, kiek DRAUGIJOS narių jis atstovauja, turėdamas atstovavimo teisę pagrindžiančius dokumentus.
5.7. DRAUGIJOS valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra DRAUGIJOS nariai, gali dalyvauti Seimelyje be balso teisės.
5.8. Seimelis gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 DRAUGIJOS narių. Jeigu Seimelyje nėra kvorumo, Vadas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 (dvidešimt vienai) dienai nuo neįvykusio Seimelio dienos sušaukia pakartotinį Seimelį, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Seimelio darbotvarkės klausimais, neatsižvelgiant Seimelyje dalyvaujančių DRAUGIJOS narių skaičių. Informacija apie pakartotinį Seimelį patalpinama DRAUGIJOS internetinėje svetainėje ir išsiunčiama nariams jų pateiktais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki pakartotinio Seimelio.
5.9. Seimelio sprendimas, išskyrus Įstatų 5.1.1., 5.1.5. ir 5.1.7. punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“, negu „prieš“. Įstatų 5.1.1., 5.1.5. ir 5.1.7. punktuose nurodytiems Seimelio sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Seimelyje dalyvaujančių DRAUGIJOS narių balsų.
5.10. Seimeliai turi būti protokoluojami.

6. Tarybos kompetencija, jos sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam Taryba sudaroma

6.1. Taryba yra kolegialus valdymo organas. Tarybos narių skaičių kiekvieną kartą, prieš renkant naują tarybą, nustato Seimelis, atsižvelgdamas į numatomų darbų apimtis. DRAUGIJOS Vadas yra ir Tarybos narys. Tarybos nariai renkami iš DRAUGIJOS narių. Kandidatus į Tarybą gali pasiūlyti kiekvienas DRAUGIJOS narys. Tarybos narius išrenka Seimelis 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai Tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Tarybos kadencijos pabaigos.
6.2. Seimelis gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
6.3. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs DRAUGIJOS Vadą.

6.3.1 Tarybos nariui atsistatydinus, mirus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti Tarybos nario pareigų nesibaigus kadencijai, į laisvą Tarybos nario vietą einamai kadencijai Vado teikimu siūlomas Draugijos narys (nariai). Gavus balsuojant 3/4 Tarybos narių balsų “už”, jis tampa Tarybos nariu.
6.4. Tarybos pirmininko pareigas eina Vadas. Tarybos pirmininkas vadovauja Tarybos veiklai ir jos posėdžiams.
6.5. Taryba savo veikloje vadovaujasi Seimelio sprendimais ir sprendžia klausimus, nepriskirtus Seimelio ar Vado kompetencijai.
6.6. Taryba:
6.6.1. priima naujus narius į DRAUGIJĄ, pašalina DRAUGIJOS narius iš DRAUGIJOS, išbraukia juos iš DRAUGIJOS narių sąrašo pagal pateiktą rašytinį prašymą dėl išstojimo;
6.6.2. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
6.6.3. priima sprendimus dėl DRAUGIJOS vardu sudaromų sandorių, kurių vertė didesnė kaip 500 (penki šimtai) eurų;
6.6.4. priima sprendimus dėl DRAUGIJOS įstojimo į tarptautines organizacijas;
6.6.5. priima sprendimus dėl visuomenės informavimo priemonių steigimo bei leidybinės veiklos vykdymo;
6.6.6. nustato disponavimo DRAUGIJOS lėšomis tvarką, svarsto ir tvirtina DRAUGIJOS metinį biudžetą.

6.6.7. steigia apdovanojimus, nustato jų įteikimo tvarką.

6.7. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 4 (keturis) mėnesius. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Vadas ir kiekvienas Tarybos narys.Esant tam tikroms aplinkybėms, kai susirinkimai negalimi, Tarybos posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu būdu.
6.8. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių.
6.9. Sprendimai Taryboje priimami paprasta posėdyje dalyvaujančią Tarybos narių daugumos pritarimu. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
6.10. Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
6.11. Sušaukia ir organizuoja Seimelius.

 

7. Vado kompetencija, jo išrinkimo tvarka

7.1. Vadas yra vienasmenis valdymo organas.
7.2. Vadas taip pat yra Tarybos narys ir jos pirmininkas.
7.3. Vadą iš DRAUGIJOS narių pasiūlytų fizinių asmenų renka Seimelis 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Bet kuris DRAUGIJOS narys turi teisę siūlyti kandidatus į Vado pareigas. Seimelis gali atšaukti Vadą nesibaigus jo kadencijai.
7.4. Vadas:
7.4.1. veikia DRAUGIJOS vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat Tarybai pritarus sudaro sandorius DRAUGIJOS vardu;
7.4.2. ne vėliau kaip iki eilinio Seimelio parengia ir pateikia Seimeliui kiekvieną praėjusių finansinių metų DRAUGIJOS veiklos ataskaitą bei DRAUGIJOS metinę finansinę ataskaitą;
7.4.3. sušaukia ir organizuoja Seimelius;
7.4.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir tvirtina Kanclerio pareigines instrukcijas;
7.4.5. įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;
7.4.6. organizuoja kasdieninę DRAUGIJOS veiklą, vykdo Seimelio ir Tarybos pavestas užduotis;
7.4.7. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą Įstatų 10.1. punkte nurodytame dienraštyje;
7.4.8. atsako už DRAUGIJOS finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos bei kitą dokumentų ar informacijos tinkamą saugojimą;
7.4.9. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
7.4.10. vadovauja ilgalaikių programų rengimui ir įgyvendinimui;
7.4.11. teikia informaciją apie DRAUGIJOS veiklą, įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
7.4.12. teikia samdomų DRAUGIJOS darbuotojų skaičių finansinių metų pabaigoje;
7.4.13. sprendžia kitus Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus;
7.4.14. parenka Kanclerio kandidatūrą ir pateikia tvirtinti Seimeliui.
7.5. Vadui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, Vado ir Tarybos pirmininko pareigas eina DRAUGIJOS Vado paskirtas vienas iš Tarybos narių.
7.6. Vadas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs DRAUGIJOS Tarybą. Tokiu atveju, iki suvažiavimo Vado ir Tarybos pirmininko pareigas eina DRAUGIJOS Tarybos paskirtas vienas iš Tarybos narių.
7.7. Vadas gali pavesti pasirinktam DRAUGIJOS Tarybos nariui spręsti Vado kompetencijai priskirtus klausimus bei vykdyti jo pareigas.
7.8. Vadas yra atskaitingas Seimeliui.

8. Komisijos, jų kompetencija, narių bei pirmininkų rinkimo ir atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam komisijos sudaromos

8.1. DRAUGIJOJE sudaromos ir nuolat veikia šios komisijos: Revizijos, Legitimacijų komisijos ir Bajorų garbės teismas.
8.2. Revizijos, Legitimacijų komisijos ir Bajorų garbės teismas yra kolegialūs organai, sudaromi iš fizinių asmenų, kuriuos išrenka Seimelis. Seimelis taip pat rinkdamas komisijos narius, nustato komisijos narių skaičių. Revizijos, Legitimacijų komisijos ir Bajorų garbės teismo nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai komisijos nariai, jie renkami tik iki veikiančios komisijos kadencijos pabaigos. Seimelis gali atšaukti visos sudėties komisiją arba pavienius jos narius nesibaigus kadencijai.
8.3. Komisijų nariai iš savo tarpo išsirenka pirmininką.
8.4. Revizijos komisija kontroliuoja DRAUGIJOS finansinę veiklą, raštu informuoja Seimelį bei Tarybą apie visus atliktų patikrinimų metu nustatytus trūkumus.
8.5. Legitimacijų komisija teikia rekomendacijas dėl bajorystės pripažinimo, pateikia Seimeliui metinę veiklos ataskaitą.
8.6. Bajorų garbės teismas sprendžia DRAUGIJOS viduje kilusius klausimus, susijusius su narių garbe, Įstatų pažeidimais.
8.7. Komisijų posėdžiai turi būti protokoluojami.
8.8. Kancleris:
8.8.1. gali būti samdomas darbuotojas, kurį skiria ir atleidžia DRAUGIJOS Seimelis, Vado teikimu.
8.8.2. vykdo DRAUGIJOS finansinę veiklą, mokesčių surinkimą ir yra už tai atsakingas;
8.8.3. gali vykdyti finansinius sandorius, kurie neviršija 500 (penkis šimtus) eurų, gavus DRAUGIJOS Vado sutikimą, o didesniems sandoriams turi gauti DRAUGIJOS Tarybos sutikimą;
8.8.4. sudaro DRAUGIJOS narių sąrašą ir atnaujina.

9. Dokumentų ir kitos informacijos apie DRAUGIJOS veiklą pateikimo tvarka

9.1. DRAUGIJOS nariui raštu pareikalavus, DRAUGIJOS Tarybos sutikimu, Vadas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti DRAUGIJOS nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas dokumentų: DRAUGIJOS Įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, DRAUGIJOS veiklos ataskaitų, Seimelio protokolų, DRAUGIJOS narių sąrašų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja narys. DRAUGIJOS dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams, jei šie padengė dokumentų paruošimo kaštus.
9.2. Valstybės įstaigoms ir kitoms institucijoms dokumentus bei kitą informaciją Vadas teikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Viešos informacijos paskelbimo tvarka

10.1. Įstatymų ir Įstatų numatytais atvejais vieša informacija apie DRAUGIJĄ skelbiama dienraštyje „Kauno diena“ ir DRAUGIJOS internetinėje svetainėje.
10.2. Reorganizuojama ar dalyvaujanti reorganizavime DRAUGIJA, apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti Įstatų 10.1. punkte nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbti viešai Įstatų 10.1. punkte nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems DRAUGIJOS kreditoriams raštu.
10.3. Apie sprendimą pertvarkyti DRAUGIJĄ ar ją likviduoti turi būti paskelbta viešai Įstatų 10.1. punkte nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta viešai Įstatų 10.1. punkte nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems DRAUGIJOS kreditoriams raštu.

11. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

11.1. DRAUGIJA turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse.
11.2. DRAUGIJA atsako pagal filialo ar atstovybės prievoles, o filialas ar atstovybė atsako pagal DRAUGIJOS prievoles.
11.3. Taryba priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina filialų ir atstovybių vadovus.

12. Įstatų ir juridinio adreso keitimo tvarka

12.1. Įstatai keičiami Seimelio sprendimu, kuris turi būti priimtas ne mažiau kaip 2/3 Seimelyje dalyvaujančių DRAUGIJOS narių.
12.2. Seimeliui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas (nauja redakcija), po kuriuo pasirašo Seimelio įgaliotas asmuo.
12.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre.
12.4. DRAUGIJOS buveinė keičiama Seimelyje paprasta balsų dauguma priimtu sprendimu, prieš tai gavus naujos buveinės savininkų sutikimą.

13. Lėšų ir pajamų naudojimo bei DRAUGIJOS veiklos kontrolės tvarka

13.1. DRAUGIJOS pajamų šaltiniais gali būti:
13.1.1. DRAUGIJOS narių stojamieji įnašai ir nario mokesčiai, kitos tikslinės įmokos ir aukos;
13.1.2. pinigai, gauti kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
13.1.3. valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos DRAUGIJOS tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais;
13.1.4. dovanotos lėšos, aukos, paveldėtos lėšos pagal testamentą;
13.1.5. kredito įstaigų palūkanos už jose saugomas DRAUGIJOS lėšas;
13.1.6. DRAUGIJOS įsteigtų juridinių asmenų pelno dalis bei lėšos, gautos iš DRAUGIJOS įsteigtų visuomenės informavimo priemonių bei jos vykdomos leidybinės veiklos;
13.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
13.2. DRAUGIJAI draudžiama:
13.2.1. neatlygintinai perduoti DRAUGIJOS turtą DRAUGIJOS nariui, DRAUGIJOS vadovui ar DRAUGIJOJE darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ir su jais susijusiems asmenims, ar tretiesiems asmenims, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
13.2.2. mokėti DRAUGIJOS steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos DRAUGIJOS turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar nario mokestį;
13.2.3. DRAUGIJOS turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti DRAUGIJOS nariams, DRAUGIJOS vadovui ar DRAUGIJOJE darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
13.2.4. suteikti paskolas, įkeisti DRAUGIJOS turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas DRAUGIJOS prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
13.2.5. skolintis pinigų iš DRAUGIJOS nario, DRAUGIJOS vadovo bei DRAUGIJOJE darbo sutarties pagrindu dirbančio asmens ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
13.2.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
13.2.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
13.2.8. parduoti DRAUGIJAI turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
13.2.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
13.2.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnu bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
13.2.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
13.2.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
13.3. DRAUGIJOS valdomas turtas ir lėšos, įskaitant pelną, turi būti naudojami tik Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomi DRAUGIJOS nariams ir (ar) jos valdymo organu nariams, darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos bei autorinis atlyginimas autorinės sutarties pagrindu, taip pat kai atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.
13.4. DRAUGIJA pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. DRAUGIJA šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. DRAUGIJA negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Įstatų 2.1. punkte nustatyta, tikslams.

14. DRAUGIJOS pertvarkymas ir pabaiga

14.1. DRAUGIJA pertvarkoma arba pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
14.2. Seimelis priima sprendimą dėl DRAUGIJOS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių DRAUGIJOS narių balsų pritarimu.
14.3. Jeigu DRAUGIJOJE liko mažiau negu 3 nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių sumažėjimą Vadas turi pranešti Juridinių asmenų registrui, Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
14.4. Likęs DRAUGIJOS turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir DRAUGIJOS narių reikalavimus dėl DRAUGIJOS turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki DRAUGIJOS išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Seimelis ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti DRAUGIJĄ.

DRAUGIJOS Įstatai priimti 2021 m. spalio 19 d.

DRAUGIJOS Įstatai pasirašyti 2021 m. spalio 19 d.

Seimelio įgaliotas asmuo: Kauno apskrities Bajorų draugijos Vadė Kristina Giedraitienė

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2021 m. lapkričio 23 d.

 

  [Grįžti↑]

Articles of association Kaunas Nobility Society 

1. General Provisions

1.1. Name of the association – The Nobleman Society of Kaunas Region (hereafter – Society). Society is a legal entity with limited civil liability, whose aim is to coordinate the work of Society members, represent the interest of Society members and defend them, as well as to meet other public interests.
1.2. The Nobility in Lithuania has formed more than 600 years ago, it ruled and protected the State of Lithuania. Society is a legal successor of Lithuanian Nobility legacy. 
1.3. Society acts in accordance with the Constitution of the Republic of Lithuania, the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Association Law of the Republic of Lithuania and other laws. Society also acts in accordance with the government decisions and this statute (hereafter – Statute).
1.4. Society can only have the civil rights and responsibilities, that do not contradict it‘s purposes, established in the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Association law of the Republic of Lithuania and in this Statute.  
1.5. The legal form of the Society – association. It has the bank account, stamp, flag and other symbols. 
1.6. The financial year of the Society is the calendar year.

2. The purposes and fields of the activity of the Society

2.1. The purposes of the activity of the Society are: 
2.1.1. to promote respect and love for Lithuania country, people, it‘s history, language, culture, family;  
2.1.2. To cherish the spiritual rebirth of Lithuania, christian values; 
2.1.3. to popularize historical heritage and traditions of the nobles from the Kingdom of Lithuania, the Grand Duchy of Lithuania, ancient lithuanians nobles spirit and obligations in the public society. 
2.1.4. To enliven the principles of justice, honor, dignity and obligation in Lithuania. 
2.1.5. To create more educated, active and helpful society by our example and suggestions;
2.2. In order to achieve the goals, mentioned in 2.1., the Society:  
2.2.1. is exploring the past – genealogy, heraldic, heritage of the nobles and manors. 
2.2.2. organises cultural events (concerts, exhibitions, conferences and etc.);
2.2.3. promotes and develops the work and contacts of the Society with local and foreign noble organisations.  
2.2.4. actively takes part in the education of children and youth of Lithuanian nobles. 
2.2.5. implements the document verification for people, claiming to be nobles;
2.2.6. organizes the ceremonies and submits the acts of the recognition of the nobility; 
2.2.7. creates the noble attributes;
2.2.8. receives support and provides support and charity, organises related events; 
2.2.9. developes contacts and represents LBKS in other related organisations, is involved in the work with member‘s rights;
2.2.10. co-operates with other Lithuanian and foreign cultural-historical organisations; 
2.2.11. moderates the internet site and publishes publications, related to the goals of the Society; 
2.2.12. buys and ownes property and asset. 
2.3. In order to achieve the goals, mentioned in 2.1., Society may:  
2.3.1. in oral, written and other ways spread the information about its work, promote the objectives of the Society‘s activity; 
2.3.2. set up the media outlets, engage in publishing; 
2.3.3. hire employees for the activities, stated in the Statute; 
2.3.4. get support (in financial, any other asset or services) from natural or legal persons in Lithuania, foreign countries and international organisations; 
2.3.5. establish legal entities, except those, whose civil liability for the obligations of the legal person is unlimited, or be it‘s;
2.3.6. join an international organisation, whose goals and work does not contradict the Constitution, the Association Law of the Republic of Lithuania or other laws; 
2.3.7. carry out other activities, that are not prohibited by the Association Law. 
2.4. The Society uses the unpaid organisational work of its members, in order to achieve the goals and tasks, if needed, hires employees, according to the procedure, established by laws, the funds and assets of the Society. The Society cooperates with other institutions and associations, movements and individuals, whose goals meet Society‘s goals. 
2.5. If necessary, the Society has the right to carry out business or commercial activities, that do not conflict with the laws of the Republic of Lithuania, legal acts and this Statute, in order to achieve its goals. 

3. Rights and Responsibilities of Society‘s Members. Rules of Acceptance, Withdrawal and Removal of Members from the Society.

3.1. Members of the Society may be at age 18, active natural persons, having voluntarely expressed their desire to become Society members and proven by the legitimation their noble origin and given an oath. Persons, under age 18, may have the rights and responsibilities in the Society in accordance with the procedure established by the Civil Code..
3.2. To become a member of the Society, a person has to submit a written application to the Society Council, where the candidate confirms, that he is familiar with the Statute and assumes the obligation to fulfill it and documents, proving the noble origin. The decision about accepting the new member of the Society is made by Society Council, which has the recommendation from the Legitimation Commission, in the nearest Council meeting by the simple majority. About made decision, the applicant is informed within 20 calendar days, since the decision is made. Member becomes after giving an oath and paying entrance and memberchip fees for the current year within 1 month after the day of the announcment about the acceptance.
3.3. The membership is cancalled in these cases:
3.3.1. After leaving the Society;
3.3.2. After removing from the Society;
3.3.3. After death of the member;
3.3.4. After liquidation of the Society.
3.4. Society member, wanting to leave the Society, writes a request to the Society Council, which makes the decision about resignation of the member in the nearest meeting. A member must complete or transfer his obligations, by the time he leaves.
3.5. A person, who has hostile interests for Society goals or is legally recognised as a holocaust or genocide participant, took part in the activities of repressive structures, may be unaccepted, if he was already a member – removed from the Society.
3.6. Also, the Society member may be removed from the Society in these cases:
3.6.1. without a justifiable reason did not pay the membership fee longer than 2 years;
3.6.2. roughly violated the laws of the Republic of Lithuania, Society Statute, Society member obligations or other Society programs;
3.6.3. engaged in destructive or any other harmful for the Society activities. If it causes any moral and (or) material damage or any other loss, the Society member must compensate for damage in accordance with the procedure established by laws of the Republic of Lithuania.
3.7. The decision on the removal of the Society member is made by the Society Council, in the next meeting 2/3 of the votes of the majorityof the members of the Council.
3.8. Society membership fees, other contibutions, also the property, transfered to the Society are not returned to the removed Society member.
3.9. Society member duties:
3.9.1. comply with the Statute and decisions taken by the management body;
3.9.2. pay the membership fee in time;
3.9.3. fully support the activities of the Society;
3.9.4. save and properly use the property of the Society;
3.9.5. carry out other obligations and agreements for the Society.
3.10. Society members have the right to:
3.10.1. participate and vote in the general meetings of the Society;
3.10.2. use the services of the Society, participate in the development of a long-term program and strengthen the material base;
3.10.3. elect and be elected to the Society governing bodies;
3.10.4. submit offers about Society activities and request for a reading in the Society general meeting;
3.10.5. leave the Society at any time, informing about it in writing the Society council and fully paid for the Society;
3.10.6. argue in Noble honorary court the decisions of General meeting of members, Society council and (or) single-body management body (the Commander) and defend their rights and legal interests, if they are beeing violated, According to the procedure established by the law of the Republic of Lithuania;
3.10.7. immediately inform the Society about his correspondence address and other contact information and their changes;
3.10.8. have other statutory rights, that do not contradict the Statute.
3.11. Society members have the same rights, no matter what entrance or membership fee they pay or provide support.
3.12. General members meeting, with a single-body management body‘s (the Commander‘s) suggestion, may give an honorary member name to a non-member of the Society, sho deserved for the activities of the Society.
3.13. Society membership fee and other contributions and the payment order is not declared in the Statute, because it is approved by a seperate document during the General member meeting. Membership fee must be paid annually until March 1 of this year, except cases, when a new member is accepted.
3.14. For the Society members, older than 75 years, at their written request for the Society Commander, they may be granted emeritus status, which exempts from the membership fee, but allowes to take a part in the activities without a right to vote. The emeritus status is granted by Society Council, on the recommendation of the commander.
4. Management of the Society
4.1. The Society acquires civil rights, assumes civil liability and implements them through it‘s governing bodies.
4.2. Governing Bodies of the Society are:
4.2.1. General meeting of members – Seimelis;
4.2.2. Council;
4.2.3. Commander;
4.2.4. Auditor (Revision Commission);
4.2.5. Legislative Commission;
4.2.6. Noble Honorary Court;
4.2.7. Chancellor.
4.3. Seimelis has all the rights of the general meeting. Seimelis has no right to instruct other Society bodies to resolve issues falling within its competence.
4.4. Society governing bodies are Council and Commander.
4.5. Council is a collegial management body, which solves issues that are beyond the competence of the Seimelis or of the Commander.
4.6. Commander is a sole governing body, which organizes daily Society work.
4.7. Commissions are collegial bodies, that carries out activities not related to the management of the Society.

Birželis 2024
Pr A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dabar svetainėje 5 svečių ir narių nėra

Kaunas Nobility Society

MŪSŲ KAUNO APSKRITIES BAJORŲ DRAUGIJA - tai asociacija vienijanti žmones, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.

Siekiame populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas.
Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.

Svarbiausia pagarba ir meilė Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai, krikščioniškosioms vertybėms.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių.

Jūs galite asociaciją paremti, visi reikalingi duomenys čia.

III-asis Lietuvos Statutas
(galiojęs 1588 - 1840)

 [Valstybė] [Organizacijos]

[Įm.:Gavyba Statyba Technika 

Finansai Apsauga Sveikata

Kelionės Nakvynė Reginiai

Žiniasklaida   Informatika]

[Mokslas:Institutai Universitetai

Kolegijos Gimnazijos Kita]

logotipas

Logotipo kodas/failas